Тип работы: реферат

Категория: Рефераты по финансам

Добавлен: 16.11.2019

Комментарии: 0

Язык: Русский

Формат файла: MS Word 13,09 kb

Время на чтение: 42 мин., 44 сек.

Рейтинг:

0 из 5. Оценок: 0.

Тема: Фінансовий аналіз ЗАТ Єврокар за 2009р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра «Фінанси та

банківська справа»

Самостійна робота

«Фінансовий аналіз ЗАТ «Єврокар» за 200 9 р.»

Виконала студент гр. ФЕУ-117

Камінська О.Є.

Перевірила Андросова О.Ф.

2010р.

До iнформацiйної бази фінансового аналізу належать:

1. Фінансова звiтнiсть.

2. Статистична звiтнiсть.

3. Данi внутрiшньогоспордарського (управлiнського) бухоблiку.

4. Данi з первинної облiкової документацiї (вибiрковi данi).

5. Експертнi оцiнки.

Для здійснення фінансового аналізу необхiднi дані фінансової звiтностi:

· Форма 1 «Баланс» - звiт про фiнансовий стан, що вiдображає активи, зобов`язання i капiтал пiдприємства на встановлену дату;

· Форма 2 «Звiт про фiнансовi результати», що мiстить данi про доходи, витрати i фiнансовi результати дiяльностi пiдприємства за звiтний та попереднiй перiоди;

· Форма 3 «Звiт про рух грошових коштiв», що вiдображає надходження та витрачання коштiв у звiтному перiодi за операційним, інвестиційним i фінансовими напрямками дiяльностi пiдприємства;

· Форма 4 «Звiт про власний капiтал»- вiдбиває змiни у складi власного капiталу протягом звiтного перiоду.

· «Примiтки до звiтiв» - сукупнiсть показникiв i пояснень, якi забеспечують деталiзацiю та обгрунтованiсть статей фiнансових звiтiв, розкривають iншу iнформацiю.

Фiнансовий аналiз необхiдно починати з аналiзу рiвнiв, динамiки i структури фiнансових результатiв.

Розрiзняють два напрямки аналiзу:

1. Змiни показникiв за розглядуваний перiод (горизонтальний аналіз);

2. Структури показникiв та їх змiн (вертикальний аналiз).

Таблиця 1.

Аналіз фiнансових результатів

р.

Показник

Перiод

Змiни за звiтний перiод

звiтний

поперед

тис.грн.

(гр.1-гр.2)

Вiдсоток (гр.3:гр.2)

А

б

1

2

3

4

1.

Чистий дохiд (виручка вiд реалiзацiї продукцiї)

2751908,2

1701477,1

+1050431,1

61,7

2.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї

2382338.8

1473810.3

+908528,5

61,6

3.

Валовий прибуток вiд реалiзацiї (р.1-р.2)

369569,4

227666,8

+141902,6

62,3

4.

Адмiнiстративнi витрати

34733.9

28995.9

+5738

19,8

5.

Витрати на збут

60428.2

43258.5

+17169,7

39,7

6.

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї з урахуванням адмiнiстративних витрат та витрат на збут (р.2+р.4+р.5)

2477500,9

1546064,7

+931436,2

60,2

7.

Прибуток вiд реалiзацii (р.1-р.6)

274407,3

155412,4

+118994,9

76,6

8.

Iншi операцiйнi доходи

6839.4

4926.4

+1913

38,8

9.

Прибуток вiд операцiйної дiяльностi (р.7+р.8-„Інші операційні витрати”)

273069,9

148891,8

+124178,1

83,4

10.

Iншi фiнансовi доходи

15559.6

1702.1

+13857,5

814,1

11.

Інші доходи

1077.8

1232.6

-154,8

-12,6

12.

Фінансові витрати

15725.3

9567.9

+6157,4

64,4

13.

Інші витрати

20968.4

10261.9

+10706,5

104,3

14.

Прибуток вiд звичайної дiяльностi (р.9+р.10+р.11-р.12-р.13)

253013.6

131996.7

+121016,9

91,7

15.

Податок на прибуток від звичайної діяльності

63253.4

32999.2

+30254,2

91,7

16.

Чистий прибуток (р.14-р.15)

189760,2

98997,5

+90762,7

91,7

17.

Грошовий потiк (чистий прибуток + амортизацiя)

194918,4

104183,5

+90734,9

87,1

Таблиця 2.

Структура прибутку вiд звичайної дiяльностi

р

Показник

Розмiр, тис.грн. за перiод

Частка, % за перiод

Змiни в структурi пунктiв (гр.3-гр.4)

звітний

поперед

звiтний

поперед

а

б

1

2

3

4

5

1.

Прибуток вiд операцiйної дiяльностi

273069,9

148891,8

107,9

112,8

-4,9

2.

Iншi фiнансовi доходи

-165,7

-7865,8

-0,07

-5,96

5,89

3.

Інші доходи

-19890,6

-9029,3

-7,9

-6,8

-1,1

4.

Прибуток вiд звичайної дiяльностi

253013.6

131996.7

100,0

100,0

0

Дані табл.1 свідчать про збільшення у звітному періоді чистого прибутку на 91,7%. Цьому сприяло збільшення прибутку від операційної діяльності на 83,4% (за рахунок збільшення обсягів реалізації) та інших фінансових доходів на 814,1%.

У звiтному перiодi на 1грн. чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї пiдприємство витрачало:

2382338,8+34733,9+60428,2 = 90 коп.

2751908,2

а в попередньому перiодi:

1473810,3+28995,9+43258,5 = 90,9 коп.

1701477,1

Негативним показником є збiльшення адмiнiстративних витрат та витрат на збут; збільшення інших витрат. Однак збiльшилися iншi фiнансовi доходи (дивiденди, вiдсотки та iншi доходи, одержанi вiд фiнансових iнвестицiй). Як наслiдок цього вiдбулись змiни у структурi прибутку вiд звичайної дiяльностi: зменшилась частка прибутку вiд операцiйної діяльності, збiльшилась частка інших фiнансових доходів. Позитивним є збiльшення грошового потоку на 87,1%.

Аналіз грошових потоків за напрямками дiяльностi підприємства

Будь яке пiдприємство можна вважати сукупністю фінансової, інвестиційної та операцiйної дiяльностi. Кожному із зазначених видів дiяльностi, якi пов’язані мiж собою рухом коштiв, властивi певнi джерела надходження i напрямки витрачання цих коштiв. Необхiдно визначити структуру грошового потоку залежно вiд видiв дiяльностi. Данi Форми 3 «Звiт про рух грошових коштiв» свiдчать, що у звiтному перiодi найбiльшу частку в надходженнi коштiв пiдприємство отримало вiд операцiйної дiяльностi, а у витрачаннi вiд iнвестицiйної. Чистий рух коштiв за звiтний перiод вiд операцiйної дiяльностi становить 125226.3 тис.грн., а в попередньому перiодi – 127904.3 (видаток – 0); чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi – видатки за звiтний перiод – 72606 тис.грн., за попереднiй – 16725.7 тис.грн.; від фінансової діяльності залишок коштів за звітний період – 169355.5 тис. грн., за попередній – 119507.7 тис. грн.

Збiльшення грошових потокiв свiдчить про розвиток пiдприємства та його стабiльний фiнансово-економiчний стан. Аналiзуючи наведенi показники за перiод, що перевищує рiк (3-5 рокiв), необхiдно порiвняти темпи витрачання коштiв на iнвестицiйну дiяльнiсть ∆ IД, з темпами чистого руху коштiв вiд операцiйної дiяльностi ∆ЧОД. Якщо ∆ЧОД> ∆ IД, iнвестицiйна полiтика пiдприємства ефективна, якщо ∆ЧОД< ∆IД – неефективна ( у нашому випадку неефективна).

Факторний аналiз рентабельності реалiзованої продукції

Основні показники рентабельності розраховують за Формами №1 «Баланс» i №2 «Звiт про фiнансовi результати» фінансової звiтностi.

Таблиця 3.

Основні показники рентабельності

Рентабельність

Ф-ла для розрахунку

Джерело iнформацii

1

операцiйний прибуток

чиста виручка вiд реалiзац.

Ф.2, р.100 = 273069.9 = 0,0992

Ф.2, р.035 2751908,2

2.

Реалiзованої продукцiї за прибутком вiд реалiзацiї Rq

прибуток від реалiзайії

чиста виручка вiд реалiзац.

Ф.2, р.050-р.070-р.080 = 369569.4-34733.9-60428.2 =

Ф.2,р.035 2751908,2

= 0,0997

3.

реалiзованої проду-кцiї за чистим прибутком Rqч

чистий прибуток

чиста виручка вiд реалiзац.

Ф.2, р.220 = 189760,2 = 0,0689

Ф.2, р.035 2751908,2

4.

Капiталу (актiвiв) Rа

чистий прибуток

актив балансу*

Ф. 2, р. 220 = 189760,2 = 0,3640

Ф.1, р.280 521275,1

5.

власного капiталу Rвк

чистий прибуток

власний капітал*

Ф.2, р. 220 = 189760,2 =

Ф.1, р.380+р.430+р.630 260188,9+277,1+0

= 0,7285

6.

виробничих фондiв Rвф

чистий прибуток

виробничi фонди*

Ф.2,р. 220 =

Ф.1,р.030+р.100+р.120

= 189760,2 = 2,2030

20402,6+65733,2+0

* Розраховують як середню арифметичну за даними на початок та завершення звiтного перiоду.

Далi необхiдно розрахувати загальну змiну рентабельностi, для цього позначимо рентабельнiсть продукцiї попереднього перiоду – RQO, звiтного –RQ1.

∆RQ=RQ1-RQ;

Рентабельнiсть реалiзованоiї продукцiї становить:

RQO = PO/VO; RQ1 = P1/V1;

де PO, P1 – прибуток вiд релiзацiї продукцiї за попереднiй та звiтний перiоди;

PO = VO – SO; P1 = V1 – S1;

SO, S1 – собiвартiсть реалiзованої продукцii за попередній та звітний перiоди;

VO, V1 – чиста виручка від реалізації продукції за попередній та звітний періоди.

Тоді .

Вплив на зміну рентабельності цінового чинника Rр розрахо­вують за методом ланцюгових підстановок. При цьому собівартість залишається на рівні попереднього року:

Виручка від реалізації не змінюється, а береться на рівні звітного року, вплив фактора змін собівартості:

Сума впливу двох наведених чинників відповідає загальній зміні рентабельності за період:

RQO = 155412,4/ 1701477,1= 9,13 коп. на 1 грн.;

RQ 1 = 274407,3/ 2751908,2= 9,97 коп. на 1 грн.:

RQ = 9,97 – 9,13 = 0,84 коп. на 1 грн.

∆RР = (2751908,2 – 1546064,7)/ 2751908,2 – (1701477,1- 1546064,7)/ 1701477,1 =

=0,4382-0,0913 = 34,69 коп. на 1 грн.

∆RS = (2751908,2 – 2477500,9) / 2751908,2 – (2751908,2 – 1546064,7) / 2751908,2 =

= 0,0997 – 0,4382 = -33,85 коп. на 1 грн.

∆RQ = ∆ RР + ∆ R S = 34,69 – 33,85 = 0,84 коп. на 1 грн.

Рентабельнiсть реалiзованої продукцiї збiльшилась завдяки пiдвищенню цiн.

Аналіз рентабельності капіталу (активiв)

Рентабельність капталу (активів) або економічна рентабельність визначається за формулою:

R А = РQ / А;

РQ – прибуток вiд реалiзацiї продукцiї; А – активи (валюта балансу).

Якщо чисельник i знаменик помножити на чисту виручку вiд реалiзацiї продукцiї V, то рентабельнiсть активiв можна вважати добутком двох показникiв – спiвмножникiв: рентабельностi реалiзованої продукцiї RQ та ресурсовiддачi, або оборотностi активiв ОА (коефiцiєнта трансформацii КТ ). Коефiцiїнт КТ показує, скiльки виручки пiдприємство отримає вiд реалiзацiї з кожної грошової одиницi, вкладеної в активи пiдприємства:

R А = РQ х V / А х V = РQ х V / V х А = RQ х ОА.

Рентабельність капіталу за звітний період становить

274407,3

R А = Р Q / А = 425540.8+617009.3 х 100 % = 52,64 %

2

або R A = (PQ х V) / (V х A) = R Q х O A = (274407,3 х 2751908,2) / (2751908,2 х 521275,05) = 0,0997 х (2751908,2 / 521275,05) = 52,64 %

Взаємозв`язок впливу на рентабельність капіталу (активів) двох чинників рентабельності реалізації та оборотності капіталу розглянемо на графіку:

R Q ; %

40

30 RA = 52,64 %


20


10


0,5 1 1,5 2 2,5 3

Рис. 1 Двофакторна модель рентабельності активів.

Кожна точка кривої трансформації показує, яким має бути поєднання рентабельності продукції і оборотності капіталу, щоб рентабельність капіталу становила 52,64%. Регулювання рентабельності капіталу зводиться до впливу на рентабельність продукції та оборотність активів. Якщо рентабельність продукції збільшити неможливо, то можна збільшити оборотність залучених ресурсів, й з ними збільшується рентабельність капіталу.

Аналіз рентабельності власного капіталу.

Трифакторна модель рентабельності власного капіталу

Рентабельність власного капіталу визначається за формулою:

RBK =RQч х OА х KФЗ =P/BK =P/V х V/A х А=П/ВК;

RQч – добуток рентабельності реалізації за чистим прибутком;

ОА – оборотність активів;

K ФЗ – коефіцієнт фінансової залежності (відношення сукупного капіталу до власного);

Р – чистий прибуток;

V – чиста виручка від реалізації продукції;

А – активи;

П – пасиви.

Рентабельність власного капіталу залежить від змін рентабельності продукції (операційна діяльність підприємства), ресурсовіддачі (інвестиційна діяльність) і співвідношення сукупного та позикового капіталу (фінансова діяльність).

Чистий прибуток становить – 189760,2 тис.грн., середньорічний розмір власних коштів – 260465,9 тис.грн. (р.380, 430 та 630 форми 1), чиста виручка від реалізації – 2751908,2 тис.грн., середньорічна валюта балансу – 521275,05 тис.грн. Розрахуємо рентабельність власного капіталу за звітний період:

RВК = 189760,2 = 189760,2 х 2751908,2 х 521275,05 =

260465,9 2751908,2 521275,05 260465,9

= 0,7285 або 72,85 %.

З цієї моделі можна зробити висновок, що на її значення істотно впливає збільшення частки позикових коштів – фінансовий ліверидж (важіль), який супроводжується підвищенням ризику втрати підприємством фінансової незалежності. Тому необхідно визначити і урегулювати рівень фінансового важеля, з`ясувати: на скільки відсотків зміниться рентабельність власного капіталу при зміні валового прибутку на 1% за умов різних часток позикового капіталу у пасивах підприємства.

Таблиця 4

Рівень фінансового важеля

Показник

Частка позикового капiталу П/К, %

50,5

30

80

1.

Капiтал, тис.грн., разом

617009.3

617009.3

617009.3

2.

У тому числi:

Власний капiтал, тис.грн.

305580.2

431906,5

123401,9

3.

Позиковий капітал, тис.грн.

311429,1

185102,8

493607,4

4.

Прибуток до сплати вiдсоткiв i податку,валовий прибуток (варiанти) у тис.грн

250000,0

369569,4

450000,0

250000,0

369569,4

450000,0

250000,0

369569,4

450000,0

5.

Вiдсотки за позики (20% х р.3)

62285,8

62285,8

62285,8

37020,6

37020,6

37020,6

98721,5

98721,5

98721,5

6.

Прибуток, тис. грн. (р.4 – р.5)

187714,2

307283,6

387714,2

212979,4

332548,8

412979,4

151278,5

270847,9

351278,5

7.

Податок на прибуток, тис. грн.

(25% х р.6)

46928,55

76820,9

96928,55

53244,85

83137,2

103244,85

37819,63

67711,98

87819,63

8.

Чистий прибуток у тис.грн. (р.6 – р.7)

140785,65

230462,7

290785,65

159734,55

249411,6

309734,55

113458,87

203135,92

263458,87

9.

Рентабельнiсть власного капiталу, %

(р.8 : р.2)

46,1

75,4

95,2

36,9

57,7

71,7

91,9

164,6

213,5

Дія фінансового важеля полягає в тому, що незначні зміни валового прибутку можуть спричинити істотні зміни рентабельності власного капіталу.

Рівень фінансового важеля

РФВ = Δ Rвк, %

ΔВП, %

0,952 – 0,461

—————— • 100

0,754

РФВ п/к = 50,5% = ——————————— = 1,20

450000 – 250000

——————— • 100

369569,4

0,717 – 0,369

—————— • 100

0,577

РФВ п/к = 30% = ——————————— = 1,11

54,1

2,135 – 0,919

—————— • 100

1,646

РФВ п/к = 80% = ——————————— = 1,36

54,1

Якщо частка позикового капіталу становить 50,5%, то зміна валового прибутку на 1 % спричиняє збільшення Rвк на 1,20%, при п/к = 30% на 1,11%, при п/к = 80% на 1,36%.

П’ятифакторна модель рентабельності власного капіталу

Рентабельність власного капіталу можна розширити. До важливих показників фінансового стану підприємства належать:

 1. Ліквідність
 2. Оборотність поточних активів
 3. Співвідношення термінових зобов’язань і капіталу підприємства.

Розширена формула для визначення впливу чинників на рентабельність власного

капіталу має вигляд:

Р Р А=П ПП ПА V

Rвк = —– = —– • ——– • —— • —– • —– ;

ВК V ВК А ПП ПА

ПА, ПП – поточні активи та пасиви за даними балансу підприємства.

П’ятифакторна модель включає такі показники:

 1. рентабельність реалізації
 2. Коефіцієнт фінансової залежності
 3. частка термінових зобов’язань у валюті балансу
 4. Коефіцієнт загального покриття (поточної платоспроможності);
 5. Оборотність поточних активів.

Рентабельність власного капіталу за звітний період обчислюється як добуток наведених показників:

189760,2 189760,2 521275,05 260809,15 436668,1

Rвк = ——— = ———– • ————– • ———— • ———— •

260465,9 2751908,2 260465,9 521275,05 260809,15

2751908,2

• ———– = 0,728, або 72,8%,

436668,1

З метою розширення аналітичних висновків формулу можна доповнити співмножником – коефіцієнтом реінвестування чистого прибутку Кр (частка чистого прибутку, що спрямовується на нагромадження – нерозподілений прибуток). У результаті отримаємо коефіцієнт нарощування власного капіталу за рахунок прибутку ΔВКр (відношення реінвестованого прибутку до власного капіталу:

Рr А ПП ПА V Pr

Δ ВКр = —– • —– • ——– • —— • —– • —– ;

ВК ВК А ПП ПА Р

Pr – частка реінвестованого прибутку

Rвк за розміром власного капіталу на початок звітного періоду дорівнює:

189760,2

R’вк = ——————— = 0,8834

214797.5 + 0 + 0

Коефіцієнт реінвестування чистого прибутку дорівнює:

Pr 81294,7

Кр = —— = ———— = 0,4284

Р 189760,2

Де 81294,7 – реінвестований (нерозподілений прибуток, тис грн.)

Темп збільшення власного капіталу:

Pr

ΔВК = R’вк • — = 0,8834 х 0,4284 = 0,3784 = 37,84%

Р

Підвищення рентабельності власного капіталу і коефіцієнта реінвестування прибутку за умов збереження пропорцій між фінансовими показниками визначеними за три або п’ятифакторною моделлю, детермінує темп збільшення виручки від реалізації.

Кр • Rвк

ΔV = ————— .

1 - Кр • Rвк

Рівень темпу збільшення виручки:

0,4284 х 0,728 0,3119

ΔV = —————— = ———— = 0,4533 або 45,33 %

1 – 0,4284 х 0,728 0,6881

Аналіз рентабельності виробничих фондів

Факторна модель рентабельності виробничих фондів розраховуємо за формулою:

Р Р/V 1- S / V

R в.ф. = —————— = —————— = —————— =

ОВФ +ОбВФ ОВФ ОбВФ ОВФ ОбВФ

——– + ––––– ––––– + –––––

V V V V

1 - (ЗП/V + M/V + AM/V)

= ————————— ,

ОВФ ОбВФ

––– + ––––––

V V

Де Р/V – рентабельність продукції;

S / V – витрати на 1 грн продукції за повною собівартістю;

ЗП/V, M/V , АM/V – частка зарплати, вартості матеріалів та амортизації у реалізованій продукції V;

ОВФ, ОбВФ – середня за період вартість виробничих фондів відповідно основних та оборотних;

ОВФ

——– - фондомісткість продукції за основними виробничими

V фондами;

ОбВФ

——– - коефіцієнт закріплення обігових коштів.

V

Кількісну оцінку впливу окремих чинників на рівень рентабельності виробничих фондів визначають методом ланцюгових підстановок або інтегральним методом оцінювання впливу чинників.

Таблиця 5

Вихідні дані для факторного аналізу рентабельності виробничих фондів

№ п/п

Показник

Період

Звітний

Поперед.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Прибуток від звичайної діяльності, тис. грн

Чиста виручка від реалізації продукції, тис. грн

Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис.грн

Середньорічна вартість оборотних виробничих фондів (запасів), тис.грн

Середньорічна вартість виробничих фондів (р.3 + р.4), тис.грн

Коефіцієнт фондомісткості продукції

(р.3 : р.2), коп. на 1 грн.

Коефіцієнт закріплення обігових коштів

(р.4 : р.2), коп. на 1 грн.

Рентабельність реалізованої продукції

(р.1: р.2), коп. на 1 грн.

Рентабельність виробничих фондів

(р.1: р.5), коп. на 1 грн.

253013.6

2751908,2

20402,55*

65733,2*

86135,75

0,74

2,39

9,19

293,74

131996.7

1701477,1

20550,5

44861.3

65411,8

1,21

2,64

7,76

201,79

* Умовно береться як середньорічна вартість.

Рівень рентабельності виробничих фондів за звітний рік становить 293,74%, а за попередній – 201,79%, рентабельність збільшилась на 91,95 пункти.

Вплив чинників на зміну рівня рентабельності розраховується методом ланцюгових підстановок:

1. Збільшення частки прибутку на 1 грн. реалізованої продукції спричинило підвищення рівня рентабельності на 109,9 пункти (311,69 – 201,79), де 311,69 = 12 : (1,21 + 2,64) • 100%;

2. Зменшення фондомісткості, або збільшення фондовіддачі основних виробничих фондів, призвело до підвищення рентабельності фондів на 43,34 пунктів (355,03 – 311,69), де 355,03 = 12 : (0,74 + 2,64) • 100%. Тут виключається вплив коефіцієнта закріплення обігових коштів оскільки в розрахунку він береться на рівні попереднього періоду.

3. Зменшення коефіцієнта закріплення оборотних виробничих фондів (прискорення їх оборотності) спричинило підвищення рентабельності на 250,4 пункти (293,74 – 43,34). Рентабельність фондів за наведеними чинниками понизилась на 403,64 пункти (109,9 + 43,34 + 250,4).

Аналіз складу і джерел утворення майна підприємства

Порівняльний аналітичний баланс

Структура і джерела утворення майна підприємства досліджуються за допомогою порівняльного аналітичного балансу. При складанні та аналізі порівняльного балансу використовують прийоми аналізу горизонтального (визначають абсолютні та відносні зміни різних статей балансу) та вертикального (визначають питому вагу окремих статей та їх змін).

На основі структури змін в активі та пасиві можна зробити висновки про те, які джерела в основному забезпечували надходження нових коштів і в які активи вони були інвестовані. Забезпечення наступних витрат і платежів (розділ ІІ пасиву) та доходи майбутніх періодів (розділ V пасиву) показують заборгованість підприємства власне собі (власні кошти підприємства).

Таблиця 6

Агрегований порівняльний аналітичний баланс

№ рядка

Стаття балансу

На поч. звіт пер

На кін звіт пер

Зміни за звітний період

Тис грн.

% до підсумку

Тис грн.

% до підсумку

Абсол. (+/-), тис грн. (гр3-гр1)

Темп, % (гр5/гр1)

Структури, % (за гр5)

Частка п-тів (гр4-гр2)

а

б

1

2

3

4

5

6

7

8

Актив

1

Майно разом

425540.8

100

617009.3

100

+191468,5

+45

100

0

1.1

Необоротні активи

82228.9

19,3

86985

14,1

+4756,1

+5,8

+2,5

-5,2

1.2

Оборотні активи

343311,9

80,7

530024,3

85,9

+186712,4

+54,4

+97,5

+5,2

1.2.1

Запаси

154751,4

36,4

232716,8

37,7

+77965,4

+50,4

+40,7

+1,3

1.2.2

Дебіторська заборгованість

63174,5

14,8

121385,1

19,7

+58210,6

+92,1

+30,4

+4,9

1.2.3

Грошові кошти та їх еквіваленти

119507,7

28,1

169355,5

27,4

+49847,8

+41,7

+26

-0,7

1.2.4

Інші оборотні активи

5869.5

1,4

6554.3

1,1

+684,8

+11,7

+0,4

-0,3

1.2.5

Витрати майбутніх періодів

8,8

0,002

12,6

0,002

+3,8

+43,2

+0,002

0

Пасив

2

Джерела майна разом

425540.8

100

617009.3

100

+191468,5

+45

100

0

2.1

Власний капітал

214797.5

50,5

306134,3

49,6

+91336,8

+42,5

+47,7

-0,9

2.1.1

Статутний капітал

90897.8

21,4

90897.8

14,7

0

0

0

-6,7

2.1.2

Додатковий вкладений капітал

17030.3

4

17030.3

2,8

0

0

0

-1,2

2.1.3

Резервний капітал

0

0

9488

1,5

+9488

+100

+5

+1,5

2.1.4

Нерозподілений прибуток

106869.4

25,1

188164.1

30,5

+81294,7

+76,1

+42,5

+5,4

2.1.5

Інші джерела

0

0

554.1

0,09

+554,1

+100

+0,3

+0,09

2.2

Позиковий капітал

210743.3

49,5

310875

50,4

+100131,7

+47,5

+52,3

+0,9

2.2.1

Короткострокові кредити та позики

119715.3

28,1

108575

17,6

-11140,3

-9,3

-5,8

-10,5

2.2.2

Кредиторська заборгованість і поточні зобов’язання

91028

21,4

202300

32,8

+111272

+122,2

+58,1

+11,4

Аналіз якісних зрушень у майновому стані підприємства

Аналіз якісних зрушень у майновому стані підприємства виконують за даними порівняльного балансу (див.табл.6).

Загальна вартість майна підприємства (валюта балансу) збільшилась на 45%, при цьому оборотні активи збільшились швидше, ніж необоротні (54,4%, 5,8% відповідно). У структурі оборотних активів значно збільшилась частка дебіторської заборгованості (92,1%). Підприємство не одержує поточних інвестицій.

Вартість майна підприємства підвищилась у пасиві балансу на 45%, як за рахунок власних коштів, так і позикових. Частка власного капіталу зменшилась, а позикового підвищилась на 0,9%. Частки статутного капіталу, додаткового вкладеного капіталу, короткострокових кредитів та позик зменшились (відповідно на 6,7%, 1,2%, 10,5%), але збільшились частки резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, кредиторської заборгованості (1,5%, 5,4%, 11,4% відповідно).

Аналітичні показники майнового стану та їхній аналіз

Для характеристики майнового стану можна залучити відносні аналітичні показники:

 1. активна частина основних засобів;
 2. коефіцієнт зносу основних засобів;
 3. коефіцієнт оновлення;
 4. коефіцієнт вибуття.

Залиш. варт. основн. засобів Ф.№1.р.030 20550,5

Ч о.з. = —————————————— = ————— = ———— = 0,048

активи Ф.№1.р.280 425540.8

на початок

звітного періоду

20254,6

Ч о.з. = ———— = 0,033

на 617009.3

кінець

звітного

періоду

Частка основних засобів в активах зменшилась, зросли обсяги реалізації продукції.

Знос основних засобів Ф.№1. р.032 14942.6

К з.н. = ———————————— = —————— = ———— = 0,421

на первісна варт. осн. засоб. Ф.№1. р.031 35493,1

початок

звітного

періоду

19582.4

К з.н. = ———— = 0,492

на 39837

кінець

звітного

періоду

Коефіцієнт зносу основних засобів збільшився.

Збільшення за звітний період

первісної вартості основних засобів Ф.№1. (збільш. по р.031)

К о.н. = ————————————————— = ————————

Первісна вартість основних засобів Ф.№1. р.031

Кон1 = 4343,9 / 35493,1 = 0,122

Кон2 = 4343,9 / 39837 = 0,109

Коефіцієнт оновлення зменшився

Далі необхідно проаналізувати майновий стан підприємства з істотних кінцевих результатів діяльності підприємства “Виручка від реалізації продукції” за двома напрямками:

 1. Аналіз співвідношення між темпами збільшення виручки від реалізації продукції ΔV і валюти балансу ΔВ. Якщо ΔV > ΔВ, активи (майно) підприємства використовуються ефективніше, ніж у попередньому періоді. Якщо ΔV < ΔВ – менш ефективно.

Валюта балансу на початок попереднього періоду становила – 382730 тис.грн.,

2751908,2

ΔV = ————— = 1,617

1701477,1

ΔВ = [ (617009.3 + 425540.8) : 2] : [ (425540.8 + 382730) : 2] = 1,290

Оскільки ΔV = 1,617 > ΔВ = 1,290, то ефективність використання майна підприємства підвищується.

 1. Аналіз частки інтенсивних та екстенсивних чинників у збільшенні виручки від реалізації продукції, тобто кількісне визначення того, наскільки це збільшення зумовлене не збільшенням розміру майна й наскільки – його кращим використанням (табл.7).

Таблиця 7

Вихідні дані для визначення частки інтенсивних та екстенсивних чинників у збільшенні виручки від реалізації продукції

№ п/п

Показник

Період

Поперед

Звітний

1.

2.

3.

Середньорічна валюта балансу, тис.грн.

Виручка від реалізації продукції, тис.грн.

Ресурсовіддача (р.2 : р.1)

404135,4

1701477,1

4,2102

521275,05

2751908,2

5,2792

Внесок чинника:

Екстенсивного – (521275,05 – 404135,4) · 4,2102 = 493181,35 тис.грн.

Інтенсивного – (5,2792 – 4,2102) · 521275,05 = 557243,02 тис.грн.

Виручка від реалізації збільшилась на 1050424,3 тис.грн.

Таким чином, внесок екстенсивного чинника становить 47%, інтенсивного – 53%, тобто підприємство збільшувало обсяги реалізації переважно за рахунок технологічного оновлення.

Аналіз фінансової стійкості підприємства

Однією з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства є фінансова стійкість. Фінансова стiйкiсть характеризує ступінь фінансової незалежностi пiдприємства щодо володіння своїм майном i його використанням.

1.Фiнансова стiйкiсть за критерiєм стабiльностi джерел покриття запасiв.

 • Абсолютна стiйкiсть – для забеспечення запасiв (З) достатньо власних обiгових коштiв; платоспроможнiсть пiдприємства гарантована:

З < ВОК.

 • Нормальна стiйкiсть – для забеспечення запасiв крiм власних обiгових коштiв залучаються довгостроковi кредити та позики; платоспроможнiсть гарантована:

З < ВОК + КД .

 • Нестiйкий фiнансовий стан – для забеспечення запасiв крiм власних обiгових коштiв та довгострокових кредитiв i позик залучаються короткостроковi кредити та позики; платоспроможнiсть порушена, але є можливiсть її вiдновити:

З < ВОК + К Д + К К .

 • Кризовий фiнансовий стан – для забеспечення запасiв не вистачає «нормальних» джерел їх формування; пiдприємству загрожує банкрутство:

З > ВОК + К Д + К К .

Для визначення типу фінансової стійкості підприємства за даними балансу складають агрегований баланс, позиції активу і пасиву якого за ступенем агрегації відповідають меті аналізу.

Таблиця 8

Агрегований баланс

Актив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Пасив

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Необоротні активи (НА)

82228.9

86985

Власний капітал (ВК)

214797.5

306134,3

Запаси (З)

154751,4

232716,8

Довгострокові зобов’язання (КД )

0

0

Кошти, розрахунки та інші активи (К)

188560,5

297307,5

Короткострокові зобов’язання (КК )

У тому числі:

короткострокові кредити та позики

210743.3

183816,6

310875

181707,7

Баланс

425540.8

617009.3

Баланс

425540.8

617009.3

Таблиця 9

Аналіз фінансової стійкості

№ рядка

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

а

1

2

3

1

Власний капітал

214797.5

306134,3

2

Необоротні активи

82228.9

86985

3

Власні обігові кошти (р1 – р2)

132568,6

219149,3

4

Довгострокові зобов’язання

0

0

5

Наявність власних і довгострокових джерел покриття запасів (р3 + р4)

132568,6

219149,3

6

Короткострокові кредити та позики

183816,6

181707,7

7

Загальний розмір основних джерел покриття запасів (р5 + р6)

316385,2

400857

8

Запаси

154751,4

232716,8

9

Надлишок (+) або нестача (-) власних обігових коштів (р3 – р8)

-22182,8

-13567,5

10

Надлишок (+) або нестача (-) власних коштів і довгострокових кредитів і позик (р5 – р8)

-22182,8

-13567,5

11

Надлишок (+) або нестача (-) основних джерел покриття запасів (р7 – р8)

+161633,8

+168140,2

12

Тип фінансової стійкості

Нестійкий

Нестійкий

13

Запас стійкості фінансового стану, днів (р11/V*360)

34,2

22

14

Надлишок (+) або нестача (-) коштів на 1 грн. запасів (р11: р8), коп.

+1,04

+0,72

Таким чином, за звітний період тип фінансової стійкості якісно не змінився, підприємство залишається фінансово нестійким.

2. Показники платоспроможностi (лiквiдностi).

Поряд з абсолютними показниками фінансової стійкості доціль­но розраховувати сукупність відносних аналітичних показників – ко­ефіцієнтів ліквідності. Основними з них є коефіцієнти поточної, шви­дкої та абсолютної ліквідності.

 • Коефiцiєнт лiквiдностi поточної (покриття, загальної платоспромжностi):

К Л.П. = Поточнi активи = ПА

Поточнi пасиви ПП

Значення Кл.п. показує, скільки грошових одиниць обігових коштів припадає на кожну грошову одиницю короткострокових зо­бов'язань. Критичне значення Кл.п = 1. Значення Кл.п = 1 – 1,5 свідчить про те, що підприємство вчасно ліквідує борги.

Клп0 = 82228.9 / 210743.3 = 0,39

Клп1 = 86985 / 310875 = 0,28

Значення коефіцієнта поточної ліквідності перебуває нижче критичного значення, що свідчить про те, що підприємство не вчасно ліквідовує борги.

 • Коефіцієнт лiквiдностi швидкої:

К Л.Ш. = Поточнi активи – Запаси = ПА – З

Поточнi пасиви ПП

Клш0 = (82228,9 - 154751,4) / 210743,3 = -0,34

Клш1 = (86985 - 232716,8) / 310875 = -0,47

 • Коефiцiєнт лiквiдностi абсолютної:

К Л.А. = Грошовi кошти = К

Поточнi пасиви ПП

Значення цього коефіцієнта повинно перебувати в межах 0,2-0,35. Він характеризує здатність підприємства негайно ліквідувати короткострокову заборгованість.

Кла0 = 119507,7 / 210743,3 = 0,57

Кла1 = 169355,5 / 310875 = 0,54

3.Оцiнювання ринкової стійкості підприємства .

 • Коефiцiєнт автономiї (незалежностi), або коефiцiент концентрацiї власного капiталу:

К авт = Власний капiтал = ВК

Пасиви П

Кавт характеризує частку власників підприємства в загальній сумі авансових коштів. Що більше значення цього показника, то бі­льшою є фінансова стійкість підприємства і його незалежність від кредиторів. У загальній сумі фінансових ресурсів частка власного ка­піталу не повинна бути меншою від 50%, тобто Кавт > 0,5. Мінімальне значення (Кавт = 0,5), свідчить про те, що всі зобов'язання підприєм­ства можуть бути покриті його власними коштами.

Кавт0 = 214797.5 / 425540.8 = 0,50

Кавт1 = 306134,3 / 617009.3 = 0,50

Отже, коефіцієнт за звітний період не змінився і дорівнює мінімально допустимому значенню.

 • Коефіцієнт фінансової залежностi:

К ф.з. = Пасисви = П

Власний капiтал ВК

Цей показник обернений до коефіцієнта автономії. Збільшення К ф.з. свідчить про підвищення частки позикових коштів у фінансуванні підприємства, та навпаки. Якщо Кф.з. = 1, підприємство не має позик.

Кфз0 = 425540,8 / 214795,5 = 1,98

Кфз1 = 617009,3 / 306134,3 = 2,02

Таким чином, за звітний період фінансова незалежність підприємства знизилась.

 • Коефіцієнт співвідношення залучених i власних коштiв доповнює коефіцієнт автономiї. Якщо нормальнее мiнiмальне значення К авт. = 0,5, то нормальне співвідношення залучених i власних коштiв К з/в =1. Цей коефiцiєнт розраховується за формулою:

К з/в = Залученi кошти = ЗК

Власний капiтал ВК

Значення цього коефіцієнта показує скільки позикових ко­штів (сума розділів 3 та 4 пасиву) припадає на 1 грн. власного капіта­лу. Збільшення К з/в свідчить про деяке зниження фінансової стійкос­ті, і навпаки.

Кз/в0 = 210743.3 / 214795,5 = 0,98

Кз/в1 = 310875 / 306134,3 = 1,02

 • Коефіцієнт мобiльностi:

К о/н = Оборотнi активи

Необоротнi активи

За умов збереження мінімальної фінансової стійкості підприєм­ства К з/в має бути обмежений зверху значенням співвідношення вар­тості оборотних та необоротних активів.

Ко/н0 = 343311,9 / 82228,9 = 4,18

Ко/н1 = 530024,3 / 86985 = 6,09

 • Коефіцієнт маневреності власного капiталу:

К м = Власнi обiговi коштi = ВОК

Власний капітал ВК

Значення Км показує частку власного капіталу, що використо­вується для фінансування поточної діяльності підприємства. Збіль­шення цього показника свідчить про збільшення можливості вільно маневрувати власними коштами.

Км0 = 132568,6 / 214795,5 = 0,62

Км1 = 219149,3 / 306134,3 = 0,72

Отже, спостерігаються зміни на краще: у підприємства з’явилося більше свободи маневрування коштами.

 • Коефіцієнт забезпечення власним обіговими коштами запасiв:

К зап = Власнi обiговi кошти = ВОК

Запаси З

Нормальне значення цього відносного показника, що було отримано на основі статистичного узагальнення господарської прак­тики, становить 0,6-0,8.

Кзап0 = 132568,6 / 154751,4 = 0,86

Кзап1 = 219149,3 / 232716,8 = 0,94

Таким чином за звітний період забезпечення власними обіговими коштами запасів збільшилось на 0,08

 • Коефіцієнт виробничих фондiв:

К в.ф. = Виробничi фонди = ВФ

Актив А

Визначається відношенням балансової вартості виробничих фо­ндів (основних коштів, виробничих запасів) до підсумку балансу. За даними господарської практики нормальне значення Кв.ф. ≥ 0,5. Як­що показник менший від нормального значення, слід вжити заходів, щодо поповнення майна виробничого призначення, залучивши для нього додаткові власні кошти або довгострокові кредити.

Квф0 = 65411,8 / 425540,8 = 0,15

Квф1 = 106859,7 / 617009,3 = 0,17

Коефіцієнт виробничих фондів за попередній та звітний періоди менший від нормального значення, слід залучити додаткові власні кошти або довгострокові кредити.

 • Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштiв:

К д.з. = Довгостроковi зобов`язання = ДЗ

Довгострок.зобов.+Власн.капiтал ДЗ+ВК

Цей показник використовують для характеристики структури джерел коштів. Значення Кд.з. показує частку довгострокових креди­тів у сукупних стабільних джерелах фінансування. Також він дає змо­гу приблизно визначити частку позикових коштів при фінансуванні капітальних вкладень. Збільшення значення цього показника свідчить про посилення залежності підприємства від зовнішніх інвесторів, тобто про погіршення фінансової стійкості.

Кдз0 = 0 / (0+214795,5) = 0

Кдз1 = 0 / (0+306134,3) = 0

Отже, підприємство не має довгострокових зобов’язань.

 • Коефіцієнт структури довгострокових вкладень:

К с.д.в. = Довгостроковi зобов`язання = ДЗ

Необоротні активи НА

Цей показник показує, яка частка необоротних активів профінансована чужими коштами, тобто не належить підприємству. Показник розраховують, припустивши, що довгострокові позики (розд.3 пасиву) використовують для фінансування основних засобів, капітальних вкладень та інших необоротних активів.

Ксдв0 = 0 / 82228,9 = 0

Ксдв1 = 0 / 86985 = 0

 • Коефіцієнт короткострокової заборгованості:

Ккз0 = 210743.3 / 210743.3 = 1

Ккз1 = 310875 / 310875 = 1

 • Коефіцієнт автономії джерел формування запасів:

Каз0 = 132568,6 / 343311,9 = 0,39

Каз1 = 219149,3 / 530024,3 = 0,41

Отже, фінансова стійкість підвищилась.

 • Коефіцієнт кредиторської заборгованості:

К кр.з. = Кредиторська заборгованiсть = КЗ

Зобов`язання Зоб

Ккрз0 = 91028 / 210743.3 = 0,43

Ккрз1 = 202300 / 310875 = 0,65

Таким чином, за звітний період коефіцієнт кредиторської заборгованості підвищився.

 • Коефіцієнт співвідношення між дебіторською та кредиторською заборгованiстю:

К д/к = Дебiторська заборгованiсть = ДЗ

Кредиторська заборгованість КЗ

Загальною вимогою з боку кредиторів є обережність стосовно збільшення частки позикового капіталу підприємств; вони віддають перевагу тим, у кого велика частка власного капіталу. Власники під­приємств, навпаки, схильні підвищувати частку позикових коштів, але в межах припустимого ризику, щоб не втрачати фінансової стійкості.

Кд/к0 = 34580.1 / 64101.3 = 0,54

Кд/к1 = 97624.8 / 73132.7 = 1,33

Отже, за звітний період значення показника збільшилось, бажано зменшити абсолютні розміри як дебіторської, так і кредиторської заборгованості.

 • Рентабельність на основі грошового потоку:

R г.п. = Грошовий потiк * 100%

Виручка від реалізації

Коефіцієнт Рг.п. показує частку грошових коштів у виручці. Він доповнює традиційні показники рентабельності, визначаючи не тільки прибуткову, а й «грошову» продукцію.

Rгп0 = 104183,5 / 1701477,1 *100 = 6,1

Rгп1 = 194918,4 / 2751908,2 *100 = 7

 • Коефіцієнт самофінансування (показник грошової вiддачi iнвестицiй) К сф:

К сф = Грошовий потiк .

Сума інвестицій

Коефіцієнт К с.ф. показує, яку частину інвестицій можна по­крити за рахунок грошового потоку.

Ксф0 = 104183,5 / 16725,7 = 6,2

Ксф1 = 194918,4 / 72606 = 2,7

 • Коефіцієнт обслуговування боргу – К об :

К об = Позиковий капiтал .

Грошовий потік від операційної діяльності

Коефіцієнт Коб показує спроможність підприємства погашати свої зобов'язання за рахунок коштів від основної діяльності.

Коб0 = 210743.3 / 154077,8 = 1,37

Коб1 = 310875 / 278228,1 = 1,12

Модель Е.Альтмана – Z модель

Найпоширеніші нині методи діагностики банкрутства запропонував у 1968р. відомий західний економіст Е.Альтман - Z модель. За двофакторною моделлю ймовірність банкрутства (індекс Z) визначається коефіцієнтом покриття Кп і коефіцієнтом автономії (фінансової незалежності) Кавт за формулою:

Z = -0,3877 – 1,0736 Кп + 0,0579 Кавт .

Для підприємств, у яких Z = 0, йомовірність банкрутства становить 50%. Від’ємні значення Z свідчать про зменшення ймовірності банкрутства. Якщо Z > 0, то ймовірність банкрутства перевищує 50% і підвищується зі збільшенням Z.

Ця модель проста, не потребує великого обсягу вихідної інформації, але недостатньо точна прогнозує ймовірність банкрутства. Похибка Δ Z = ± 0,65.

Z = -0,3877 – 1,0736*(530024,3 / 310875) + 0,0579*0,5 = -2,1893

Отже, підприємству банкрутство не загрожує.

Для того щоб прогноз був точніший, у західній практиці фінансового аналізу застосовують п’ятифакторну модель визначення індексу Z.

Z = 3,3 К1 + 1,0 К2 + 0,6 К3 + 1,4 К4 +1,2 К5 ,

Де Прибуток до сплати відсотків і податків

К1 = ——————————————————

Активи

Виручка від реалізації

К2 = —————————

Активи

Ринкова вартість власного капіталу

К3 = ——————————————————

Залучений капітал

Реінвестований прибуток

К4 = ————————————

Активи

Власні обігові кошти

К5 = ———————————

Активи

Критичне значення Z = 2,675. Із цим значенням порівнюється розрахункове значення Z для конкретного підприємства. Якщо Z < 2,675, підприємству в найближчі два-три роки загрожує банкрутство; якщо Z > 2,675, це свідчить про сталий фінансовий стан підприємства.

К1 = 253013.6 / 617009,3 = 0,41

К2 = 2751908,2 / 617009,3 = 4,46

К3 = 306134,3 / 310875 = 0,98

К4 = 189760,2 / 617009,3 = 0,31

К5 = 219149,3 / 617009,3 = 0,36

Z = 3,3*0,41+1,0*4,46+0,6*0,98+1,4*0,31+1,2*0,36 = 7,267

Показник Z свідчить про сталий фінансовий стан підприємства, в найближчі 2-3 роки йому не загрожує банкрутство.

Українським підприємствам Альтман запропонував тест у 1983 р.

Z83 = 3,107К1 + 0,995К2 + 0,42К3 1 + 0,847К4 + 0,717К5

К3 1 = Балансова вартість власного капіталу / Залучений капітал

К3 1 = 260315,9 / 310875 = 0,837

Z83 = 3,107*0,41 + 0,995*4,46 + 0,42*0,84 + 0,847*0,31 + 0,717*0,36 = 6,58

Граничне значення індексу = 1,23

Модель Лісу

Zл = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4

Х1 = оборотні активи / активи = 530024,3 / 617009,3 = 0,86

Х2 = прибуток від реалізації / активи = 274407,3 / 617009,3 = 0,44

Х3 = нерозподілений прибуток / активи = 188164,1 / 617009,3 = 0,30

Х4 = власний капітал / залучений капітал = 306134,3 / 310875 = 0,98

ZЛ = 0,063*0,86 + 0,092*0,44 + 0,057*0,30 + 0,001*0,98 = 0,11198

Граничне значення індексу = 0,037

Модель Таффлера

ZТ = 0,03Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4

Х1 = прибуток від реалізації / короткострокові зобов’язання =

= 274407,3 / 310875 = 0,883

Х2 = оборотні активи / зобов’язання = 530024,3 / 310875 = 1,705

Х3 = короткострокові зобов’язання / активи = 310875 / 617009,3 = 0,504

Х4 = виручка від реалізації / активи = 2751908,2 / 617009,3 = 4,46

ZТ = 0,03*0,883 + 0,13*1,705 + 0,18*0,504 + 0,16*4,46 = 1,053

ZТ > 0,3 – підприємство має перспективи розвитку

ZТ < 0,2 – ймовірність банкрутства

ZТ =1,053 – підприємству не загрожує банкрутство, воно має перспективи розвитку.

ДОДАТКИ

Річна фінансова звітність

Коди

Дата

25.03.2009

Підприємство

ЗАТ"Єврокар"

за ЄДРПОУ

30913130

Територія

за КОАТУУ

2124800000

Форма власності

ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ

за КФВ

10

Орган державного управління

за СПОДУ

07774

Галузь

ВИРОБНИЦТВО АВТОМОБIЛIВ, АВТОБУСIВ, ТРОЛЕЙБУСIВ I ПРИЧЕПIВ ДО АВТОМОБIЛIВ I ТРАКТОРIВ

за ЗКГНГ

14341

Вид економічної діяльності

за КВЕД

34.10.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

д/н Закарпатська Ужгородський 89460 с.Соломоново вул.Перемоги,46

Баланс на 31.12.2007

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

41.2

76.1

- первісна вартість

011

83.4

195

- накопичена амортизація

012

( 42.2 )

( 118.9 )

Незавершене будівництво

020

1029.4

0

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

20550,5

20254,6

- первісна вартість

031

35493,1

39837

- знос

032

( 14942.6 )

( 19582.4 )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

- інші фінансові інвестиції

045

49111.3

49111.3

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

11496.5

17543

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

82228.9

86985

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

44861.3

86605.1

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

108891.1

144115.9

Товари

140

999

1995.8

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

34580.1

97624.8

- первісна вартість

161

34580.1

97624.8

- резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

759.5

115.5

- за виданими авансами

180

0

0

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

27834.9

23644.8

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

119430.1

168205.8

- в іноземній валюті

240

77.6

1149.7

Інші оборотні активи

250

5869.5

6554.3

Усього за розділом II

260

343303.1

530011.7

III. Витрати майбутніх періодів

270

8.8

12.6

Баланс

280

425540.8

617009.3

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

90897.8

90897.8

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

17030.3

17030.3

Інший додатковий капітал

330

0

0

Резервний капітал

340

0

9488

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

106869.4

188164.1

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

214797.5

305580.2

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

0

554.1

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

554.1

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

0

0

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

119715.3

108575

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

64101.3

73132.7

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

21452.5

39321.4

- з бюджетом

550

4921

40101.7

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

3.5

0.7

- з оплати праці

580

1.2

45.4

- з учасниками

590

0

49492.1

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

548.5

206

Усього за розділом IV

620

210743.3

310875

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

425540.8

617009.3

Примітки

Станом на 31.12.2009 р. активи товариства становлять 530011,7тис.грн. Первiсна вартiсть основних засобiв становить 39837,0 тис.грн. Ступінь зносу основних засобiв - 42,15%..Амортизацiя основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом. Протягом року пiдприємством введено в експлуатацiю об"єкти незавершеного будiвництва на суму 1025,4 тис.грн. Iнвестицiї облiковуються за їх первiсною собiвартiстю на суму 49111,3 тис.грн.Вiдстроченi податковi активи складають 17543,0 тис.грн.На балансi облiковуються запаси вартiстю 232716,8 тис.грн. Дебіторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги складає 97624,8 тис.грн.Вся заборгованiсть є поточною.Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом становить 115,5 тис.грн.Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 23644,8 тис.грн. Визнання,облiк та оцiнка, подiл зобов"язань на довгостроковi, поточнi i забезпечення здiйснюються вiдповiдно до ПСБО №11"Зобов"язання".Всi облiкованi зобов"язання товариства являються поточними. Загальна сума непогашених кредитiв складає 108575,0 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги становить 73132,7 тис.грн.Iншi поточнi зобов"язання - 206,0 тис.грн. Власний капiтал Товариства протягом року зрiс на 90782,7тис.грн . -статутний капiтал не змiнювався та становить 90897,8 тис.грн. -нерозподiлений прибуток -17030,3 тис.грн. - в резервний фонд направлено 5% чистого прибутку пiдприємства, що складає 9455,0 тис.грн. Заявлений i сформований Статутний фонд становить 90897,8 тис.грн.,який роздiлений на 807980 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 112,50 грн.

Керівник

Ягiчев Олексiй Михайлович

Головний бухгалтер

Гузинець Оксана Iванiвна

Звіт про фінансові результати за 2009 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

3288760,8

2048996,9

Податок на додану вартість

015

( 526751.8 )

( 341484.7 )

Акцизний збір

020

( 9614.8 )

( 5892.7 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 486 )

( 142.4 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

2751908,2

1701477,1

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 2382338.8 )

( 1473810.3 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

369569.4

227666.8

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

6839.4

4926.4

Адміністративні витрати

070

( 34733.9 )

( 28995.9 )

Витрати на збут

080

( 60428.2 )

( 43258.5 )

Інші операційні витрати

090

( 8176.8 )

( 11447 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

273069.9

148891.8

- збиток

105

( 0 )

( 0 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

15559.6

1702.1

Інші доходи

130

1077.8

1232.6

Фінансові витрати

140

( 15725.3 )

( 9567.9 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

160

( 20968.4 )

( 10261.9 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

253013.6

131996.7

- збиток

175

( 0 )

( 0 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 63253.4 )

( 32999.2 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

189760,2

98997,5

- збиток

195

0

0

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Чистий:

- прибуток

220

189760.2

98997.5

- збиток

225

( 0 )

( 0 )

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

2173407.1

1424778

Витрати на оплату праці

240

13636.6

8878.2

Відрахування на соціальні заходи

250

4994.8

3487.6

Амортизація

260

5158.2

5186

Інші операційни витрати

270

197975.4

83282.2

Разом

280

2395172.1

1525612

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

807980

807980

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

807980

807980

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

234.858

122.525

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

234.858

122.525

Дивіденди на одну просту акцію

340

122.5

122.5

Примітки

Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї товарiв, робiт та послуг в сумi 3288760,8 тис.грн вiдповiдає ПСБО №15 "Доходи". Формування в бухгалтерському облiку про витрати ЗАТ здiйснюється згiдно ПСБО №16 "Витрати" Фiнансовий результат по пiдприємству за 2009 р.- прибуток в сумi 189760,2 тис.грн.

Керівник

Головний бухгалтер

Звіт про рух грошових коштів за 2009 рік

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

253013.6

0

131996.7

0

Коригування на:

- амортизацію необоротних активів

020

5158.2

X

5186

X

- збільшення (зменшення) забезпечень

030

554.1

0

0

0

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

0

288.1

9.7

0

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

4331

0

7327.2

0

Витрати на сплату відсотків

060

15725.3

X

9567.9

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

278494.1

0

154087.5

0

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів

080

0

136860.8

23116.6

0

- витрат майбутніх періодів

090

0

3.8

0

8.2

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов’язань

100

61779.9

0

1118

0

- доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

203409.4

0

178313.9

0

Сплачені:

- відсотки

130

X

15725.3

X

9567.9

- податки на прибуток

140

X

62457.8

X

40841.7

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

125226.3

0

127904.3

0

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

125226.3

0

127904.3

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

- необоротних активів

190

318.3

X

10.9

X

- майнових комплексів

200

0

0

0

0

Отримані:

- відсотки

210

15559.6

X

1702.1

X

- дивіденди

220

0

X

0

Інші надходження

230

0

X

0

X

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

X

0

X

8642.2

- необоротних активів

250

X

5041.6

X

9796.5

- майнових комплексів

260

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

83442.3

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

0

72606

0

16725.7

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

0

72606

0

16725.7

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

Отримані позики

320

208829.8

X

475158

X

Інші надходження

330

77589.8

X

419129.9

X

Погашення позик

340

X

239994.8

X

448073.8

Сплачені дивіденди

350

X

49485.4

X

20736.2

Інші платежі

360

X

0

X

425999.7

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

0

3060.6

0

521.8

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

0

3060.6

0

521.8

Чистий рух коштів за звітній період

400

49559.7

0

110656.8

0

Залишок коштів на початок року

410

119507.7

X

8860.6

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

288.1

0

0

9.7

Залишок коштів на кінець року

430

169355.5

X

119507.7

X

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв мiстить iнформацiю про грошовi потоки пiдприємства за звiтний перiод .Рух коштiв вiдображається у звiтi у розрiзi трьох видiв дiяльностi : операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової, згiдно вимог П(С)БО 4. Операцiйна дiяльнiсть Товариства -це основна дiяльнiсть.Рух грошових коштiв внаслiдок операцiйної дiяльностi визначається шляхом коригування прибутку (збитку) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування на суми : -змiн запасiв, дебiторської i кредиторської заборгованостi зв'язаних з операцiйною дiяльнiстю протягом звiтного перiоду; -приведенi у негрошових статтях; -приведенних в статтях, зв'язаних з рухом грошових коштiв вiд iнвестицiйної i фiнансової дiяльностi. Прибуток вiд звичайної дiяльностi до оподаткування склав 253013,6 тис.грн. Прибуток вiд операцiйної дiяльностi до змiни в чистих оборотних активах складає 278494,1 тис.грн. Сплачений податок на прибуток - 62457,8 тис.грн. Чистий рух коштiв за звiтний перiод - 49847,8 тис.грн.Залишок коштiв на початок року - 119507,7 тис.грн., на кiнець звiтного року - 169355,5 тис.грн.,, що складають кошти на поточному рахунку пiдприємства.

Керівник

Ягiчев Олексiй Михайлович

Головний бухгалтер

Гузинець Оксана Iванiвна


Звіт про власний капітал за 2007 рік

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

90897.8

0

17030.3

0

0

106854.4

0

0

214782.5

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

15

0

0

15

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

90897.8

0

17030.3

0

0

106869.4

0

0

214797.5

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

189760.2

0

0

189760.2

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

-98977.5

0

0

-98977.5

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

9488

-9488

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

9488

81294.7

0

0

90782.7

Залишок на кінець року

300

90897.8

0

17030.3

0

9488

188164.1

0

0

305580.2

Примітки

Власний капiтал Товариства складається з статутного капiталу, який протягом року не змiнювався i складає 90987,8 тис.грн., додатково вкладеного капiталу - 17030,3 тис.грн, резервного капiталу у сумi 9488,0 тис.грн та нерозподiленого прибутку в сумi 188164,1 тис.грн. Заявлений статутний капiтал сформований та повнiстю сплачений. За результатами фiнансового року нараховано та сплачено 98977,5 тис.грн дивiдендiв.

Керівник

Ягiчев Олексiй Михайлович

Головний бухгалтер

Гузинець Оксана Iванiвна


Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о работе.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий