Тип работы: реферат

Категория: Рефераты по финансам

Добавлен: 16.11.2019

Комментарии: 0

Язык: Русский

Формат файла: MS Word 13,05 kb

Время на чтение: 45 мин., 3 сек.

Рейтинг:

0 из 5. Оценок: 0.

Тема: Планування та прогнозування фінансовоекономічних показників діяльності підприємства, складання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет „Львівська політехніка”

Інститут післядипломної освіти

Кафедра фінансів

Варіант завдання № 51

КУРСОВА РОБОТА

на тему:

„Планування та прогнозування фінансово -

економічних показників діяльності підприємства”

Виконав: студент групи:


Курсова робота захищена _________

Оцінка захисту __________________

Керівник:

Львів 2004


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний університет „Львівська політехніка”

Інститут післядипломної освіти

Кафедра фінансів

ЗАВДАННЯ

для виконання курсової роботи на тему:

„Планування та прогнозування фінансово -

економічних показників діяльності підприємства”

Студентові групи:

Варіант завдання № 51

Термін здачі роботи на перевірку:

На основі вихідних даних варіанта завдання:

· розрахувати показники формування фінансових результатів діяльності підприємства, визначити величину чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності;

· скласти планову таблицю розподілу прибутку підприємства;

· розрахувати величину амортизаційних відрахувань для всіх основних засобів підприємства;

· визначити прибуток і економію від зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, розрахувати мобілізацію (іммобілізацію) внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві;

· скласти кошторис капітальних інвестицій і визначити джерела їх фінансування;

· розрахувати норматив власних оборотних коштів і приріст оборотних активів підприємства на планований рік, визначити джерела покриття приросту оборотних активів;

· скласти річний фінансовий план підприємства.

Дата видачі завдання:

Керівник ________________

(підпис) ( прізвище ініціали )

Завдання прийняв до виконання ___________________________

(підпис студента)


АНОТАЦІЯ

Курсова робота передбачена навчальним планом для студентів базового напряму підготовки 0501 „Економіка і підприємництво” і є важливим етапом оволодіння методикою складання річного фінансового плану підприємства.

Метою виконання курсової роботи є поглиблене вивчення окремих питань програми, підготовка фахівців за спеціальністю фінанси, набуття навичок самостійного виконання планових розрахунків, оформлення результатів розрахунку показників поточного (річного) фінансового плану.

Завдання курсової роботи – навчитись застосовувати набуті підчас навчання теоретичні знання і практичні навички для вирішення питань фінансового планування на промисловому підприємстві.

В процесі виконання роботи були розглянуті: розрахунки показників формування фінансових результатів діяльності підприємства, визначення величини чистого прибутку (збитку) від звичайної діяльності, складання планової таблиці розподілу прибутку підприємства, розрахунок величини амортизаційних відрахувань для всіх основних засобів підприємства, визначення прибутку і економії від зниження собівартості будівельно-монтажних робіт, розрахунок мобілізації (іммобілізацію) внутрішніх ресурсів у капітальному будівництві, складання кошторису капітальних інвестицій і визначення джерела їх фінансування, розрахунок нормативів власних оборотних коштів і приріст оборотних активів підприємства на планований рік, визначення джерела покриття приросту оборотних активів, складання річного фінансового плану підприємства.

Course work is stipulated by the curriculum for students of a base direction of preparation 0501 „ economy and business” and is the important stage of mastering by a technique of drawing up of the annual financial plan of the enterprise.

The purpose of performance of course work is the profound studying separate questions of the program, preparation of experts behind a specialist the finance, finding of skills of independent performance of scheduled calculations, registration of results of calculation of parameters of the current (annual) financial plan.

The purpose of course work - to learn to apply the theoretical knowledge got during training and practical skills to the decision of questions of financial planning at the industrial enterprise.

During performance of work have been considered: calculations of parameters of formation of financial results of activity of the enterprise, definition of size of net profit (loss) from usual activity, drawing up of the scheduled table of distribution arrived the enterprises, calculation of size of depreciation charges for all basic means of the enterprise, definition of the profit and economy from decrease of the cost price of civil and erection works, calculation of mobilization (immobilization) internal resources in capital construction, drawing up of the estimate of capital investments and definition of a source of their financing, calculation of specifications of own turnaround means and a gain of turnaround actives of the enterprise for planned year, definition of a source of a covering of a gain of turnaround actives, drawing up of the annual financial plan of the enterprise.


ЗМІСТ

Вступ

4

1.

Вихідні дані для виконання курсової роботи.

5

2.

Рішення

2.1.

Розрахунок показників розділу фінансового плану

«Джерела формування та надходження коштів».

12

2.2.

Розрахунки показників розділу фінансового плану

«Приріст активів підприємства».

17

2.3.

Розрахунок показників розділу фінансового плану

«Повернення залучених коштів».

24

3.

Форма 2

25

4.

Форма 1

26

Висновки

28

Список використаної літератури

29


ВСТУП

Фінанси займають особливе місце в економічних відносинах. Їхня специфіка виявляється в тім, що вони завжди виступають у грошовій формі, мають розподільний характер і відбивають формування і використання різних видів доходів і нагромаджень суб'єктів господарської діяльності сфери матеріального виробництва, держави й учасників невиробничої сфери.

У сучасних умовах форми фінансових відносин перетерплюють серйозні зміни. Становлення ринку і підприємництва в Росії припускає не тільки роздержавлення економіки, приватизацію підприємств, їхню демонополізацію для створення вільного економічного сектора, розвиток конкуренції, лібералізацію цін і зовнішньоекономічних зв'язків підприємств, але і фінансове оздоровлення народного господарства, створення адекватної системи фінансових відносин.

Фінанси підприємств, будучи частиною загальної системи фінансових відносин, відбивають процес утворення, розподіли і використання доходів на підприємствах різних галузей народного господарства і тісно зв'язані з підприємництвом, оскільки підприємство є формою підприємницької діяльності.

У сучасних умовах ринкових відносин виникає об'єктивна необхідність фінансового планування. Без фінансового планування неможливо домогтися дійсних результатів на ринку.

Фінансове планування прямо зв'язане з плануванням виробничої діяльності підприємства. Усі фінансові показники базуються на показниках обсягу виробництва, асортименту продукції, собівартості продукції.

Планування фінансових показників дозволяє знаходити внутрішні резерви підприємства, дотримувати режим економії. Одержання планового розміру прибутку й інших фінансових показників можливо лише за умови дотримання планових норм витрат праці і матеріальних ресурсів. Обсяг фінансових ресурсів, розрахованих на основі фінансових планів, усуває надмірні запаси матеріальних ресурсів, непродуктивні витрати, позапланові фінансові інвестиції. Завдяки фінансовому плануванню створюються необхідні умови для ефективного використання виробничих потужностей, підвищення якості продукції.

Фінансове планування являє собою процес розробки системи заходів щодо забезпечення розвитку підприємства необхідними фінансовими ресурсами і підвищенню ефективності фінансової діяльності в майбутньому періоді.

Переваги фінансового планування полягають у тому, що воно:

- утілює стратегічні цілі у форму конкретних фінансових показників;

- забезпечує фінансовими ресурсами, закладеними у виробничому плані економічні пропорції розвитку;

- надає можливість визначення життєздатності проекту підприємства в умовах реальної ринкової конкуренції;

- служить дуже важливим інструментом одержання фінансової підтримки від зовнішніх інвесторів.

Планування допомагає запобігати помилковим діям в області фінансів, а також зменшує число невикористаних можливостей.

Очевидно, що фінансове планування вимагає спеціальних навичок. Дана курсова робота присвячена розгляду основних задач і етапів складання фінансового плану підприємства.

1. ВИХІДНІ ДАНІ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

1. Торгівельна діяльність підприємства

В плановому році торгівельна діяльність характеризується показниками, наведеними в табл. 2 (у відсотках до суми доходу (виручки) від реалізації продукції основного виробництва).

3а наявними у підприємства угодами в планованому році передбачається ЗО % матеріалів і сировини, що надходитимуть від постачальників, оплачувати на умовах відстрочення платежу з оформленням заборгованості векселями. 25 % послуг підрядних організацій з ремонту основних засобів підприємство отримуватиме на умовах відстрочення платежу без оформлення векселями.

Виробництво і реалізація продукції підприємства за кварталами планового року розподіляються так, як показано в табл. 3

Таблиця 1

Вихідні дані для визначення варіанта виробничої програми, виробничої собівартості та ціни за одиницю товарної продукції підприємства

Назва (шифр) товарного продукту

Обсяг виробництва,

т

Виробнича собівартість одиниці товарної продукції, грн.

Ціна за одиницю товарної продукції, грн.

П2

3200

113,00

150,00

П9

4000

150,12

200,00

П21

5400

110,32

150,00

П22

5700

261,05

275,00

П23

6000

125,10

160.00

П24

6400

143,64

180,00

П25

6800

149,06

200,00

Таблиця 2

Планові показники торговельної діяльності підприємства, % від суми доходу (виручки) від реалізації продукції основного виробництва

Показники

Значення показника

Залишок товарів на 1.01

2,0

Валові витрати на придбання товарів

10

Знижки отримані

0,15

Повернення та уцінка придбаних товарів

0,10

Транспортні витрати на доставку товарів

0,20

Залишок товарів на 31.12

1,9

Таблиця 3

Розподіл обсягу виробництва і реалізації продукції за кварталами планованого року, %

Квартал

Значення показника

I.

21

II.

23

III.

26

IV.

30

2. Відновлення і приріст активів підприємства

2.1. Питомі капітальні вкладення (інвестиції) на одиницю обсягу продукції підпри­ємства наведені в табл. 4

Таблиця 4

Питомі капітальні вкладення (інвестиції) на одиницю обсягу товарної продукції, грн./т

Назва (шифр) товарного продукту

П2

П9

П21

П22

П23

П24

П25

47,91

91,20

151,90

91,20

40,34

51,97

57,88

2.2. Структура основних засобів підприємства:

- основні засоби виробничого призначення - 40 - 50 %;

- основні засоби загальновиробничого призначення - 10 - 15%;

- основні засоби загальногосподарського (адміністративного) призначення - 5 - 10 %;

- основні засоби, пов'язані зі збутом продукції, — 15 — 20 %;

- інші основні засоби — 10 — 20 %.

2.3. Очікуваний строк корисного використання основних засобів:

- основні засоби виробничого призначення - 6 років;

- основні засоби загальновиробничого призначення - 10 років;

- основні засоби загальногосподарського (адміністративного) призначення - 8 років;

- основні засоби, пов'язані зі збутом продукції, - 12 років;

- інші основні засоби - 11 років.

2.4. Ліквідаційна вартість основних засобів (у відсотках до первісної вартості):

- основні засоби виробничого призначення - 2 - 3 %;

- основні засоби загальновиробничого призначення - 1 - 2 %;

- основні засоби загальногосподарського (адміністративної о) призначення - 3 - 5 %;

- основні засоби, пов'язані зі збутом продукції, - 5 - 6 %;

- інші основні засоби -3-4 %.

2.5. Основні засоби підприємства знаходяться в експлуатації (до початку планованого періоду) 3 роки.

2.6. Підприємством встановлені методи нарахування амортизації:

- для основних засобів виробничого призначення - кумулятивний;

- для основних засобів загальновиробничого призначення - прямолінійний;

- для основних засобів загальногосподарського (адміністративного) призначення - прямолінійний;

- для основних засобів, пов'язаних зі збутом продукції, - метод прискореного зменшення залишкової вартості;

- для інших основних засобів - метод зменшення залишкової вартості.

2.7. Для забезпечення зростання обсягу виробництва окремих видів продукції, що користуються підвищеним попитом, підприємство планує збільшити свої виробничі потужності за допомогою будівництва нового цеху основного виробництва і реконструкції діючих цехів допоміжного виробництва. Визначити 2-3 види товарного продукту з передбачених виробничою програмою на планований рік і встановити для них обсяг зростання виробництва (в межах 80-100 % від запланованої величини).

2.8. Технологічна структура капітальних інвестицій у приріст необоротних активів
підприємства наведена в табл. 5

Таблиця 5

Технологічна структура капітальних інвестицій у приріст необоротних активів підприємства, %

Елементи структури

Значення показника, %

Капітальне будівництво (будівельно-монтажні роботи)

51.0

Придбання (виготовлення) основних засобів

34.0

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів

9.0

Придбання (створення) нематеріальних активів

6.0

2.9. Капітальне будівництво нового цеху основного виробництва підприємство планує виконувати господарським способом. При цьому у підприємства створюються внутрішні специфічні джерела фінансування капітальних інвестицій, які мобілізуються під час будівництва: мобілізація внутрішніх ресурсів, планові нагромадження; економія від зниження собівартості будівництва. Характеристика цих та інших джерел фінансування капітальних інвестицій у приріст необоротних активів підприємства в планованому році наведена в табл. 6

Таблиця 6

Дані для визначення джерел фінансування капітальних інвестицій у нове будівництво в планованому році.

Показник

Значення показника

Планові нагромадження,

10%1

Економія від зниження собівартості будівництва,

5%1

Оборотні активи у капітальному будівництві на початок планового періоду,

24%1

Планова потреба будови в оборотних коштах на кінець планованого періоду,

26%1

Наявність кредиторської заборгованості на початок планованого періоду,

10%1

Перехідна кредиторська заборгованість на кінець планованого періоду,

9%1

Амортизаційні відрахування,

65%2

1 У відсотках до собівартості будівельно-монтажних робіт.

2 У відсотках до суми річних амортизаційних відрахувань.

2.10. На модернізацію і реконструкцію основних засобів в діючих цехах допоміжного виробництва передбачається спрямувати 35 % суми річних амортизаційних відрахувань підприємства і 10 % чистого прибутку.

2.11. Для виготовлення продукції підприємство використовує сировину й матеріали, інші товарно-матеріальні цінності, умови постачання й використання яких характеризуються такими даними, необхідними для розрахунку нормативу оборотних коштів (табл. 7 - 8).

Таблиця 7

Показники, що характеризують умови постачання і використання сировини.

№ п/п

Показник

Значення показника

1

2

3

1

Кількість поставок у звітному році:

сировини "А"..............................................................

20

сировини "Б"...............................................................

30

сировини "В"..............................................................

30

2

Страховий запас, % поточного запасу

50

3

Час на підготовку до виробництва, днів:

сировини "А"..............................................................

0

сировини "Б"..............................................................

5

сировини "В"..............................................................

10

4

Час пробігу від постачальника до споживача, днів:

сировини "А"..............................................................

10

сировини "Б"..............................................................

5

сировини "В"..............................................................

3

5

Час, необхідний для підготовки й відправки документів постачальника, обробки і оплати їх споживачем, днів:

сировини "А"..............................................................

7

сировини "Б"..............................................................

6

сировини "В"..............................................................

3

6

Норми часу на приймання, розвантаження, складування, днів:

сировини "А"..............................................................

1

сировини "Б"..............................................................

2

сировини "В"..............................................................

1

Таблиця 8

Норми і умови для розрахунку нормативів інших елементів власних оборотних коштів та джерел їх приросту.

№ п/п

Показник

Значення показника

1

Інші сировина та матеріали, дні

35

2

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, дні

58

3

Паливо, дні

26

4

Запасні частини, %*

11

5

Тара й тарні матеріали, тис. грн.*

10

6

Незавершене виробництво, дні**

14

7

Витрати майбутніх періодів, тис. грн.**

4.8

8

Готові вироби, дні

7

9

Стійкі пасиви на початок планового року, тис. грн.

100

10

Стійкі пасиви на кінець планового року, тис. грн.

194

11

Надходження малоцінного інвентарю, який придбано за рахунок коштів капітального будівництва, тис. грн.

32

12

Короткострокові кредити банків,*** тис. грн.

120

* Збільшення на кінець року.

** Добуток середньої тривалості виробничого циклу на коефіцієнт зростання витрат на виробництво продукції.

*** Кредит строком на 1 рік під 14 % річних.

3. Доходи і витрати підприємства, формування фінансових результатів

3.1. Структура виробничої собівартості товарної продукції підприємства характери­зується даними, наведеними в табл. 9

Таблиця 9

Структура виробничої собівартості товарної продукції підприємства за елементами витрат, %

№ п/п

Елемент витрат

Значення показника

1.

Матеріальні витрати

61,0

2.

Витрати на оплату праці

13,5

3.

Відрахування на соціальні заходи

5,3

4.

Амортизація

9,1

5.

Інші операційні витрати, всього

11,1

6.

В тому числі на:

- послуги підрядних організацій з ремонту основних засобів

4,2

- послуги підрядних організацій з утримання основних засобів

2,1

- втрати з охорони праці та техніки безпеки

0.5

- інші операційні витрати

4.2

7.

Всього

100

3.2. Товарні продукти підприємства П9, П24 є підакцизними. Ставка акцизного збору для цих видів продукції становить відповідно 55 % з суми обороту; 12 і 20євро за 1000 кг. ( 80 і 133 грн. за 1000 кг.)

3.3. У плановому році підприємство має здійснити:

- витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу на суму 250000 гри.;

- відрахування на соціальні заходи щодо цього персоналу за чинними нормативами;
- амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів загальногосподарського (адміністративного) призначення;

- оплату послуг підрядних організацій з ремонту основних засобів загальногосподарського (адміністративного) призначення у розмірі 40 - 45 % від суми амортизації цих засобів;

- оплату комунальних послуг, охорони у розмірі 2,0 - 2,5 % від загальної суми за кошторисом адміністративних витрат;

- витрати з охорони праці та техніки безпеки у розмірі 3,0 - 5,0 % від суми оплати праці адміністративно-управлінського апарату;

- сплату податків, зборів, інших адміністративних витрат у розмірі 5 - 8 % від загальної суми за кошторисом адміністративних витрат;

- оплату праці працівників, зайнятих збутом продукції, на суму 82800 грн.;
- відрахування на соціальні заходи щодо працівників, зайнятих збутом продукції, за чинними нормативами;

- амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів;

- оплату послуг підрядних організацій з ремонту й утримання основних засобів відділу збуту, складів, транспортних засобів (50 - 60 % від суми амортизаційних відрахувань);

- витрати на охорону праці та техніку безпеки в підрозділах служби збуту (10 % від суми оплати праці працівників, зайнятих збутом продукції);

- витрати на дослідження та розробки - 14500 грн.;

- собівартість реалізованої іноземної валюти - 23280 грн.;

- сумнівні (безнадійні) борги - 8300 грн.;

- втрати від знецінення запасів - 15400 грн.;

- визнані пені, штрафи, неустойки - 13750 грн.;

- витрати на утримання основних засобів, необоротних активів.

3.4. Під час здійснення операційної діяльності підприємство, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), планує одержати:

- дохід від реалізації іноземної валюти - 24000 грн.;

- дохід від операційної оренди активів - 17200 грн.;

- неустойки від партнерів за договорами - 15000 грн.;

- гранти та субсидії - 32400 грн.

3.5. Підприємство є одним із засновників підприємства М, його частка у статутному капіталі останнього становить: 35 % . Фінансовим планом підприємства М передбачено одержання 120000 грн. чистого прибутку.

3.6. У складі оборотних активів підприємства знаходяться депозитні сертифікати, дані про які наведено в табл. 10

3.7. 1 квітня планованого року підприємство планує придбати на вторинному ринку цінних паперів пакет корпоративних облігацій, випущених строком на 6 років з доходністю відповідно: 20 % річних. Номінальна вартість облігацій - 200000 грн.; вартість купівлі - 220000 грн.; вартість послуг брокера - 700 грн.

Таблиця 10

Дані про депозитні сертифікати, придбані підприємством.

Дані про сертифікати

Значення показника

Сума, тис. грн.

100

Дохідність, % річних

18

Дата придбання у звітному році

31,10

Сертифікати, випущені на термін, місяців

6

3.8. У планованому році підприємство планує реалізувати основні засоби на суму (без ПДВ): 18 тис. грн. Залишкова вартість реалізованих основних засобів становить відповідно 17 тис. грн.

3.9. Підприємство планує отримати короткостроковий банківський кредит під 18 % річних на покриття приросту оборотних активів.

3.10. Для здійснення природоохоронних заходів у планованому році очікується надходження коштів у сумі 24000 грн. з Фонду охорони навколишнього природного середовища.

3.11. У звітному році підприємство здійснило внесок до статутного капіталу ТОВ "АВ": 25 %. Планований рік ТОВ "АВ" передбачає закінчити з чистими збитками у сумі 85 тис. грн.

3.12.У звітному році підприємство емітувало корпоративні облігації на суму 500000 грн. терміном на 5 років зі сплатою процентів раз в півріччя за купонною ставкою відповідно 18 % річних. Частина облігацій (25 %) не була реалізована у звітному році. Очікується їх реалізація в перших двох кварталах (рівними частками) планованого року.

3.13.На планований рік підприємство має заборгованість за довгостроковими кредитами банків, яка характеризується даними, наведеними в табл. 11

Таблиця 11

Характеристика заборгованості підприємства за довгостроковими кредитами банків

№ п/п

Показник

Значення показника

1.

Заборгованість банкам за раніше одержаними довгостроковими кредитами, тис. грн.

100,0

2.

Процентна ставка за кредит. %

14

3.

Довгострокові кредити банків, строк погашення яких наступає в плановому році. тис. грн.

25,6

3.14. Чинним законодавством і статутом підприємства передбачені такі нормативи розподілу чистого прибутку підприємства (табл. 12). На планований рік власники підприємства прийняли рішення здійснювати фінансування інших витрат з прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після його розподілу за чинними нормативами, в такій послідовності:

Таблиця 12

Нормативи розподілу чистого прибутку підприємства, %

п/п

Показник

Значення показника

1.

Відрахування в резервний (страховий) фонд

5

2.

Фінансування приросту оборотних активів (авансування власного оборотного капіталу)

до 10

3.

Здійснення соціального розвитку і заохочення трудового колективу

5

4.

Виплата доходів (дивідендів) власникам підприємства

30

- погашення довгострокових кредитів;

- придбання кредитних зобов'язань, акцій інших підприємств;

- фінансування заходів з модернізації і реконструкції основних засобів в діючих цехах допоміжного виробництва;

- фінансування капітальних інвестицій у нове будівництво.


РШШЕННЯ

1. Розрахунок показників розділу фінансового плану "Джерела формування та надходження коштів"

Таблиця 13

1.1 Визначення виручки і собівартості продукції.

Назва (шифр) товарного продукту

Обсяг виробництва, т

Ціна за одиницю товарної продукції, грн.

Виручка від реалізації продукції, грн.

Виробнича собівартість одиниці товарної продукції, грн.

Загальна собівартість, грн.

П2

3200

*

150

=

480000,00

113,00

361600,00

П9

4000

*

200

=

800000,00

150,12

600480,00

П21

5400

*

150

=

810000,00

110,32

595728,00

П22

5700

*

275

=

1567500,00

261,05

1487985,00

П23

6000

*

160

=

960000,00

125,10

750600,00

П24

6400

*

180

=

1152000,00

143,64

919296,00

П25

6800

*

200

=

1360000,00

149,06

1013608,00

Всього

7129500,00

Всього

5729297,00

Таблиця 14

1.2 Планові показники торговельної діяльності підприємства, % від суми доходу (виручки) від реалізації продукції основного виробництва.

Назва (шифр) товарного продукту

Залишок товарів на 1.01

Валові витрати на придбання товарів

Знижки отримані

Повернення та уцінка придбаних товарів

Транспортні витрати на доставку

Залишок товарів на 31.12

%

2,0

10

0,15

0,10

0,20

1,9

П2

9 600,00 грн.

48 000,00 грн.

720,00 грн.

480,00 грн.

960,00 грн.

9 120,00 грн.

П9

16 000,00 грн.

80 000,00 грн.

1 200,00 грн.

800,00 грн.

1 600,00 грн.

15 200,00 грн.

П21

16 200,00 грн.

81 000,00 грн.

1 215,00 грн.

810,00 грн.

1 620,00 грн.

15 390,00 грн.

П22

31 350,00 грн.

156 750,00 грн.

2 351,25 грн.

1 567,50 грн.

3 135,00 грн.

29 782,50 грн.

П23

19 200,00 грн.

96 000,00 грн.

1 440,00 грн.

960,00 грн.

1 920,00 грн.

18 240,00 грн.

П24

23 040,00 грн.

115 200,00 грн.

1 728,00 грн.

1 152,00 грн.

2 304,00 грн.

21 888,00 грн.

П25

27 200,00 грн.

136 000,00 грн.

2 040,00 грн.

1 360,00 грн.

2 720,00 грн.

25 840,00 грн.

1.3 Дохід (виручка) від реалізації продукції основного виробництва в плановому році:

Р = Зп +Т - Зк

П2

=

9600,00

+

480000,00

-

9120,00

=

480 480,00 грн.

П9

=

16000,00

+

800000,00

-

15200,00

=

800 800,00 грн.

П21

=

16200,00

+

810000,00

-

15390,00

=

810 810,00 грн.

П22

=

31350,00

+

1567500,00

-

29782,50

=

1 569 067,50 грн.

П23

=

19200,00

+

960000,00

-

18240,00

=

960 960,00 грн.

П24

=

23040,00

+

1152000,00

-

21888,00

=

1 153 152,00 грн.

П25

=

27200,00

+

1360000,00

-

25840,00

=

1 361 360,00 грн.

Всього

7 136 629,50 грн.

Сума ПДВ =

7 136 629,50 грн.

= 120%

7136630 * 20% / 120% =

1 189 438,25 грн.

X

= 20%

Таблиця 15

1.4 Планові показники торговельної діяльності підприємства, % від суми доходу (виручки) від реалізації.

Назва товарного продукту

Залишок товарів на 1.01

Валові витрати на придбання товарів

Знижки отримані

Повернення та уцінка придбаних товарів

Транспортні витрати на доставку

Залишок товарів на 31.12

%

2,0

10

0,15

0,10

0,20

1,9

Всього

142 590,00 грн.

712 950,00 грн.

10 694,25 грн.

7 129,50 грн.

14 259,00 грн.

135 460,50 грн.

Собівартість продукції торговельної діяльності: 712950 - 10694,25 - 7129,5 + 14259 = 709 385,30 грн .

Загальна собівартість продукції: 5729297 + 709385,3 = 6 438 682,00 грн.


1.5 Дохід (виручка) від реалізації продукції торговельної діяльності в плановому році:

Р = Зп +Т Зк = 142590 + 712950 - 135460,5 = 720 079,50 грн.

Загальний дохід (виручка) від реалізації продукції основного виробництва і торговельної діяльності в плановому році становить: 720079,5 + 7136630 = 7 856 709,00 грн.

Загальна сума ПДВ = 7856709 * 1/6 = 1 309 451,5 грн.

1.6 Товарні продукти підприємства П9, П24 обкладаються акцизним збором.

Ставка АЗ становить :

П9 = 12 Євро/1000кг П24= 20 Євро/1000кг Обмінний курс 6,2 Грн./1Євро

П9 = 12 * 4000 = 48000 Євро = 297 600 грн.

П24 = 40 *6400 = 256000 Євро = 1 587 200 грн.

Всього: 1 884 800 грн.

Таблиця 16

1.7 Розподіл обсягу виробництва і реалізації продукції за кварталами планового року, %

Назва (шифр) товарного продукту

Обсяг виробництва, т

Обсяг реалізації, грн.

І кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

І кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

П2

672

736

832

960

100900,80

110510,40

124924,80

144144,00

П9

840

920

1040

1200

168168,00

184184,00

208208,00

240240,00

П21

1134

1242

1404

1620

170270,1,

186486,30

210810,60

243243,00

П22

1197

1311

1482

1710

329504,18

360885,50

407957,60

470720,30

П23

1260

1380

1560

1800

201801,60

221020,80

249849,60

288288,00

П24

1344

1472

1664

1920

242161,92

265225,00

299819,50

345945,60

П25

1428

1564

1768

2040

285885,60

313112,80

353953,60

408408,00

В 1-4-му кварталах передбачається такий обсяг виробництва відповідно : 1кв-21%, 2кв-23%, Зкв-26%,4-кв-30%

Визначаємо обсяг виробництва в 1-му кварталі, т

Обсяг реалізації в 1-му кварталі становить, грн.

П2

=

0,21

*

3200

=

672

0,21

*

480480

=

100900,80

П9

=

0,21

*

4000

=

840

0,21

*

800800

=

168168,00

П21

=

0,21

*

5400

=

1134

0,21

*

810810

=

170270,10

П22

=

0,21

*

5700

=

1197

0,21

*

1569068

=

329504,18

П23

=

0,21

*

6000

=

1260

0,21

*

960960

=

201801,60

П24

=

0,21

*

6400

=

1344

0,21

*

1153152

=

242161,92

П25

=

0,21

*

6800

=

1428

0,21

*

1361360

=

285885,60

Таблиця 17

1.8 Структура виробничої собівартості товарної продукції підприємства за елементами витрат, %

Елемент витрат

% від собівартості продукції

Собівартість виробленої продукції, грн.

Сума,

грн.

Матеріальні витрати

61

5729297,00

3494871,00

Витрати на оплату праці

13,5

5729297,00

773455,10

Відрахування на соціальні заходи

5,3

5729297,00

303652,70

Амортизація

9,1

5729297,00

521366,00

Інші операційні витрати, всього

11,1

5729297,00

635951,97

В тому числі на:

послуги підрядних організацій з ремонту основних засобів

4,2

635951,97

26709,98

послуги підрядних організацій з утримання основних засобів

2,1

635951,97

13354,99

витрати з охорони праці та техніки безпеки

0,5

635951,97

3179,76

інші операційні витрати

4,2

635951,97

26709,98

Всього

100

5729297,00

1.9 25% послуг підрядних організацій з ремонту основних засобів підприємство отримуватиме на умовах відстрочення платежу без оформлення векселів.

Послуги що отримані на умовах відстрочення платежу : 25 * 26709,98 = 6 677,496 грн.

1.10 Адміністративні витрати:

- витрати на оплату праці адміністративно-управлінському персоналу на суму 250 000,00 грн.

- відрахування на соціальні заходи щодо цього персоналу за чинними нормативами

250000,00 * (32%+2,9%+1,9%+0,86%) 94 150,00 грн.

- амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів загальногосподарського

(адміністративного) призначення 33 917,33 грн.

- оплату послуг підрядних організацій з ремонту основних засобів загальногосподарського

(адміністративного) призначення у розмірі 40% від суми амортизації цих засобів 13 566,93 грн.

- оплату комунальних послуг, охорони у розмірі 2% від загальної суми за кошторисом

адміністративних витрат 5 465,00 грн.

- витрати з охорони праці та техніки безпеки у розмірі 4% від суми оплати праці адміністративно-управлінського апарату 10 000,00 грн.

- сплату податків, зборів, інших адміністративних витрат у розмірі 5% від загальної суми за

кошторисом адміністративних витрат 13 662,50 грн.

Форма З

Кошторис адміністративних витрат

№ п/п

Стаття витрат

Сума

1

Оплата праці адміністративно-управлінському персоналу

250 000,00 грн.

2

Відрахування на соціальні заходи

94 150,00 грн.

3

Амортизаційні відрахування

33 917,33 грн.

4

Оплата послуг підрядних організацій

13 566,93 грн.

5

Оплата комунальних послуг, охорони

7 083,00 грн.

6

Витрати з охорони праці і техніки безпеки

10 000,00 грн.

7

Податки, збори, інші адміністративні витрати

17 707,50 грн.

Разом

378 940,50 грн.

1.11 Витрати на збут:

- оплату праці працівників, зайнятих збутом продукції, на суму 82 800,00 грн.

- відрахування на соціальні заходи щодо працівників, зайнятих збутом продукції за чинними

нормативами 82800,0 * (32%+2,9%+1,9%+0,86%) 31 182,48 грн.

- амортизаційні відрахування на відновлення основних засобів відділу збуту, складів,

транспортних засобів 41 385,97 грн.

- оплату послуг підрядних організацій з ремонту й утримання основних засобів відділу

збуту, складів, транспортних засобів(50% від суми амортизаційних відрахувань) 20 692, 98 грн.

- витрати на охорону праці та техніку безпеки в підрозділах служби збуту (10% від суми оплати

праці працівників зайнятих збутом продукції) 8 280,00 грн.

Форма З

Кошторис витрат на збут

№ п/п

Стаття витрат

Сума

1

2

3

1

Оплата праці персоналу зайнятих збутом

82 800,00 грн.

2

Відрахування на соціальні заходи

31 182,48 грн.

1

2

3

3

Амортизаційні відрахування

41 385,97 грн.

4

Оплата послуг підрядних організацій

20 692,98 грн.

5

Витрати з охорони праці і техніки безпеки

8 280,00 грн.

Разом

142 955,46 грн .

1.12 Інші операційні витрати

- витрати на дослідження розробки 14 500,00 грн.

- собівартість реалізованої іноземної валюти 23 280,00 грн.

- сумнівні (безнадійні) борги 8 300,00 грн.

- втрати від знецінення запасів 15 400,00 грн.

- визнані пені, штрафи, неустойки 13 750,00 грн.

- витрати на утримання основних засобів, необоротних активів 13 354,99 грн.

Форма З

Кошторис інших операційних витрат

№ п/п

Стаття витрат

Сума

1

витрати на дослідження розробки

14 500,00 грн.

2

собівартість реалізованої іноземної валюти

23 280,00 грн.

3

сумнівні (безнадійні) борги

8 300,00 грн.

4

втрати від знецінення запасів

15 400,00 грн.

5

визнані пені, штрафи, неустойки

13 750,00 грн.

6

витрати на утримання основних засобів, необоротних активів

13 354,99 грн.

Разом

88 584,99 грн.

1.13 Під час здійснення операційної діяльності підприємство, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), планує одержати :

дохід від реалізації іноземної валюти 24 000,00 грн.

дохід від операційної оренди активів 17 200,00 грн.

неустойки від партнерів за договорами 15 000,00 грн.

гранти та субсидії 32 400,00 грн.

Інші операційні доходи, всього = 24000 + 17200 + 15000 + 32400 = 88 600,00 грн.

1.14 Підприємство є одним з засновників підприємства М, його частка в статутному капіталі останнього становить 35%. Фінансовим планом підприємства М передбачено одержати 120000 грн. чистого прибутку.

Дохід від участі в капіталі = 35% * 120000 = 42 000,00 грн.

Таблиця 18

1.15 У складі оборотних активів підприємства знаходяться депозитні сертифікати.

Сума тис. грн.

Дохідність, %річних

Дата придбання у звітному році

Сертифікати випущені на термін, місяців

100

18

З1.10

6

Дохід від сертифікатів на плановий рік = 0,18 * 100000 / 365 * 120 = 5 918,00 грн .

1.16 1 квітня підприємство планує придбати на вторинному ринку цінних паперів пакет корпоративних облігацій, випущених строком на 6 років з дохідністю 20% річних. Номінальна вартість облігацій – 200000 грн., вартість купівлі 220000 грн., вартість послуг брокера - 700 грн.

Дохід від цінних паперів на плановий рік = 0,20 * 20000 / 12 * 9 = 30 000,00 грн.

Інші фінансові доходи = 5918 + 30000 = 35 918,00 грн.

Довгострокові фінансові інвестиції : 220 000,00 грн.

1.17 У плановому році підприємство планує реалізувати основні засоби на суму (без ПДВ) 18000 грн.

Залишкова вартість основних засобів становить 17000 грн.

Інші доходи = 18 000,00 грн.

Витрати = 17000 грн. + 700 грн. = 17 700,00 грн.

1.18 Для здійснення природоохоронний заходів у плановому році очікується надходження коштів у сумі 24 000 грн. з Фонду охорони навколишнього середовища

1.19 У звітному році підприємство здійснило внесок до статутного капіталу ТОВ "АВ": 25% Плановий рік ТОВ"АТ" передбачає закінчити з чистими збитками у сумі 85000 грн.

Втрати від участі в капіталі = 85000 * 25% = 21 250,00 грн.

Інші витрати = 17700 + 21250 = 38 950,00 грн.

2. Розрахунки показників розділу фінансового плану "Приріст активів підприємства"

Таблиця 19

2.1 Питомі капітальні вкладення (інвестиції) на одиницю обсягу товарної продукції.

Назва (шифр) товарного продукту

Питомі капітальні вкладення (інвестиції) на одиницю обсягу товарної продукції, грн./т

Питомі капітальні вкладення на весь обсяг товарної продукції, грн.

П2

47,91

153 312,00

П9

91,20

364 800,00

П21

151,90

820 260,00

П22

91,20

519 840,00

П23

40,34

242 040,00

П24

51,97

332 608,00

П25

57,88

393 584,00

Всього

2 826 444,00

Визначаємо питомі капітальні вкладення (інвестиції) на кожний вид товарної продукції :

П2

=

47,91

*

3200

=

153 312,00 грн.

П9

=

91,20

*

4000

=

364 800,00 грн.

П21

=

151,90

*

5400

=

820 260,00 грн.

П22

=

91,20

*

5700

=

519 840,00 грн.

П23

=

40,34

*

6000

=

242 040,00 грн.

П24

=

51,97

*

6400

=

332 608,00 грн.

П25

=

57,88

*

6800

=

393 584,00 грн.

2.2 Структура основних засобів підприємства :

основні засоби виробничого призначення 50% 1 413 222,00 грн.

основні засоби загальновиробничого призначення 15% 423 966,60 грн.

основні засоби загальногосподарського призначення 10% 282 644,40 грн.

основні засоби, пов'язані зі збутом продукції 15% 423 966,60 грн.

інші основні засоби 10% 282 644,40 грн.

2.3 Очікуваний строк корисного використання основних засобів :

основні засоби виробничого призначення 6 років
основні засоби загальновиробничого призначення 10 років
основні засоби загальногосподарського призначення 8 років
основні засоби, пов'язані зі збутом продукції 12 років
інші основні засоби 11 років

2.4 Ліквідаційна вартість основних засобів (у відсотках до первісної вартості):

основні засоби виробничого призначення 2% 28 244,64 грн.

основні засоби загальновиробничого призначення 2% 8 479,33 грн.

основні засоби загальногосподарського призначення 4% 11 305,78 грн.

основні засоби, пов'язані зі збутом продукції 6% 25 438,00 грн.

інші основні засоби 3% 8 479,33 грн.

2.5 Основні засоби знаходяться в експлуатації до початку планового періоду 3 роки

2.6 Підприємством встановлені методи нарахування амортизації:

Для основних засобів виробничого призначення - кумулятивний

Арічн =АВ*Кк; АВ = Аперв. - Алікв.; АВ = 1413222,00 - 28264,44 = 1 384 957,56 грн.

Кк1 = 6/(1+2+3+4+5+6) = 6/21 = 0,28571 Арічн1 = 1384957,56 * 0,28571 = 395 702,16 грн.

Кк2 = 5/(1+2+3+4+5+6) = 5/21 = 0,23810 Арічн2 = 1384957,56 * 0,23810 = 329 751,80 грн.

Кк3 = 4/(1+2+3+4+5+6) = 4/21 = 0,19048 Арічн3 = 1384957,56 * 0,19048 = 263 801,44 грн.

Кк4 = 3/(1+2+3+4+5+6) = 3/21 = 0,14286 Арічн4 = 1384957,56 * 0,14286 = 197 851,08 грн.

Таблиця 20

Розрахунок амортизації для основних засобів виробничого призначення.

Період

Первісна вартість, грн.

Річна сума амортизації, грн.

Накопичена сума амортизації, грн.

Залишкова вартість, грн.

Дата придбання

1 384 957,56

0,00

0,00

1 384 957,56

1

1 384 957,56

395 702,16

395 702,16

989 255,40

2

1 384 957,56

329 751,80

725 453,96

659 503,60

3

1 384 957,56

263 801,44

989 255,40

395 702,16

4

1 384 957,56

197 851,08

1 187 106,48

197 851,08

Для основних засобів загальновиробничого призначення - прямолінійний

Арічн. = АВ/п = (ПВ-ЛВ)/п

АВ = 423966,60 - 8479,33 = 415 487,27 грн.

Арічн. = 415487,27 / 10 = 415 48,73 грн.

Таблиця 21

Розрахунок амортизації для основних засобів загальновиробничого призначення.

Період

Первісна вартість, грн.

Річна сума амортизації, грн.

Накопичена сума амортизації, грн.

Залишкова вартість, грн.

Дата придбання

423 966,60

0,00

0,00

423 966,60

1

423 966,60

41 548,73

41 548,73

382 417,87

2

423 966,60

41 548,73

83 097,46

340 869,14

3

423 966,60

41 548,73

124 646,19

299 320,41

4

423 966,60

41 548,73

166 194,92

257 771,68

Для основних засобів загальногосподарського призначення - прямолінійний

Арічн. = АВ/п = (ПВ-ЛВ)/п

АВ = 282644,40 - 11305,78 = 271 338,62 грн.

Арічн. = 271338,62 / 8 = 33 917,33 грн.

Таблиця 22

Розрахунок амортизації для основних засобів загальногосподарського призначення.

Період

Первісна вартість, грн.

Річна сума амортизації, грн.

Накопичена сума амортизації, грн.

Залишкова вартість, грн.

Дата придбання

282 644,40

0,00

0,00

282 644,40

1

282 644,40

33 917,33

33 917,33

248 727,07

2

282 644,40

33 917,33

67 834,66

214 809,74

3

282 644,40

33 917,33

101 751,98

180 892,42

4

282 644,40

33 917,33

135 669,31

146 975,09

Для основних засобів, пов'язаних зі збутом продукції - метод прискореного зменшення залишкової вартості

Ар = ЗВ(АВ) * НАрічн.; НАрічн. = АВ/п * 2; НАрічн.% = НАрічн./АВ* 100%

НАріч. = (423966,60 - 25438,00) / 12 * 2 = 66 434,72 грн.

НАрічн% = (66421,43 / 398528,60) *100 = 16,67%

АВ = ПВ-ЗВ= 423966,60 - 25438,00 = 398 528,60 грн.

Таблиця 23

Розрахунок амортизації для основних засобів пов'язаних зі збутом продукції.

Період

Первісна вартість, грн.

Річна сума амортизації, грн.

Накопичена сума амортизації, грн.

Залишкова вартість, грн.

Дата придбання

423 966,60

0,00

0,00

423 966,60

1

423 966,60

66 434,72

66 434,72

357 531,88

2

423 966,60

59 600,56

126 035,28

297 931,32

3

423 966,60

49 665,15

175 700,43

248 266,17

4

423 966,60

41 385,97

217 086,40

206 880,20

НА1

=

398 528,60

*

16,67%

=

66 434,72 грн.

НА2

=

357 531,88

*

16,67%

=

59 600,56 грн.

НАЗ

=

297 931,32

*

16,67%

=

49 665,15 грн.

НА4

=

248 266,17

*

16,67%

=

41 385,97 грн.

Для інших основних засобів - метод зменшення залишкової вартості

Арічн. = ЗВ(ПВ) * Нарічн. НА = (1 - (ЛВ/ПВ)^(1/п)) * 100%

НА=(1-(8479,33/ 282644,40)1/11 )*100 = 27,32%

Таблиця 24

Розрахунок амортизації для інших основних засобів.

Період

Первісна вартість, грн.

Річна сума амортизації, грн.

Накопичена сума амортизації, грн.

Залишкова вартість, грн.

Дата придбання

282 644,40

0,00

0,00

282 644,40

1

282 644,40

77 216,98

77 216,98

205 427,42

2

282 644,40

56 121,70

133 338,68

149 305,72

3

282 644,40

40 789,54

174 128,22

108 516,18

4

282 644,40

29 646,05

203 774,28

78 870,12

Арічн.1

=

282 644,40

*

27,32%

=

77 216,98 грн.

Арічн.2

=

205 427,42

*

27,32%

=

56 121,70 грн.

Арічн.3

=

149 305,72

*

27,32%

=

40 789,54 грн.

Арічн.4

=

108 516,18

*

27,32%

=

29 646,05 грн.

Загальна сума амортизаційних відрахувань за 4-й рік дорівнює :

197 851,08

+

41 548,73

+

33 917,33

+

41 385,97

+

29 646,05

=

344 349,16

грн.

2.7 Для забезпечення зростання обсягу виробництва окремих видів продукції, що користуються підвищеним попитом, підприємство планує збільшити свої виробничі потужності за допомогою будівництва нового цеху основного виробництва і реконструкції діючих цехів допоміжного виробництва. Виявлено, що продукти П23 і П25 користуються підвищеним попитом і керівництво підприємства прийняло рішення збільшити випуск кожного виду цього продукту на 95%.

Таблиця 25

Технологічна структура питомих капітальних інвестицій необоротних активів підприємства.

Елементи структури

%

Питомі капітальні інвестиції в П23, грн.

Питомі капітальні інвестиції в П25, грн.

Капітальне будівництво (будівельно монтажні роботи)

51

123 440,40

200 727,84

Придбання (виготовлення) основних засобів

34

82 293,60

133 818,56

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів

9

21 783,60

35 422,56

Придбання (створення) нематеріальних активів

6

14 522,40

23 615,04

Питомі капітальні інвестиції в П23 - капітальне будівництво (будівельно-монтажні роботи):

51% * 242040 = 123 440,40 грн.

Таблиця 26

Структура капітальних інвестицій у приріст необоротних активів підприємства.

Елементи структури

Приріст вир-цтва, %

Сума інвестицій в приріст П23, грн.

Сума інвестицій в приріст П25, грн.

Всього грн.

Капітальне будівництво (будівельно монтажні роботи)

95

117 268,38

190 691,45

307 959,83

Придбання (виготовлення) основних засобів

95

78 178,92

127 127,63

205 306,55

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів

95

20 694,42

33 651,43

54 345,85

Придбання (створення) нематеріальних активів

95

13 796,28

22 434,29

36 230,57

Всього

229 938 ,00

373 904,8 0

Загальна сума інвестицій в приріст П23 і П25 = 229938,00 + 373904,80 = 603 842,80 грн.

Питомі капітальні інвестиції в П23 - капітальне будівництво (будівельно-монтажні роботи), враховуючи приріст виробництва. грн. 0,95 * 123440,40 = 117 268,38 грн.

Таблиця 27

2.8 Дані для визначення джерел фінансування капітальних інвестицій у нове будівництво в плановому році.

Показник

%

П23

грн.

П25

грн.

Сума

грн.

Планові нагромадження, %

10

11 726,84

19 069,15

30 795,98

Економія від зниження собівартості будівництва, %

5

5 863,42

9 534,57

15 397,99

Оборотні активи у капітальному будівництві на початок планового періоду, %

24

28 144,41

45 765,95

73 910,36

Планова потреба будови в оборотних коштах на кінець планового періоду, %

18

21 108,31

34 324,46

55 432,77

Наявність кредиторської заборгованості на початок планового періоду, %

12

14 072,21

22 882,97

36 955,18

Перехідна кредиторська заборгованість на кінець планового періоду, %

15

17 590,26

28 603,72

46 193,97

Амортизаційні відрахування, %

65

223 826,95

223 826,95

2.9 На модернізацію і реконструкцію основних засобів в діючих цехах допоміжного виробництва передбачається спрямувати 35% суми річних амортизаційних відрахувань підприємства і 10% чистого прибутку .

Кошти від амортизації = 344349,16 * 0,35 = 120 522,21 грн.

Кошти від чистого прибутку = - * 0,1 = 0,00 грн.

Мобілізація = (73910,36 - 55432,77) - (36955,18 - 46193,97) = 27 716,38 грн.

Форма 5

Кошторис капітальних інвестицій у приріст активів підприємства

№ п/п

Затрати і джерела фінансування капітальних інвестицій

Сума, грн.

1

2

3

Затрати

1

Капітальні інвестиції у будівництво нового цеху основного виробництва

307 959,83

2

Капітальні інвестиції на модернізацію і реконструкцію основних засобів в діючих цехах допоміжного виробництва

120 522,21

1

2

3

3

Іммобілізація оборотних коштів в капітальному будівництві

0

Всього затрат

428 482,04

Джерела фінансування

1

Внутрішні джерела фінансування, які мобілізуються під час будівництва :

а) мобілізація внутрішніх ресурсів

27 716,38

б) планові нагромадження

30 795,98

в) економія від зниження собівартості будівництва

15 397,99

2

Сума фінансування через банк

354 571,69

3

Джерела фінансування :

а) прибуток підприємства

0

б) амортизаційні відрахування

223 826,95

в) довгострокові кредити банку

130 744,74

Всього джерел фінансування

755 337,35

2.10 Для виготовлення продукції підприємство використовує сировину і матеріали, інші товарно-матеріальні цінності, умови постачання й використання яких характеризуються такими даними, необхідними для розрахунку нормативу оборотних коштів.

Таблиця 28

Показники, що характеризують умови постачання і використання сировини.

п/п

Показник

Значення показника

1

Кількість поставок у звітному році:

сировини "А"..............................................................

20

сировини "Б"...............................................................

30

сировини "В"..............................................................

30

2

Страховий запас, % поточного запасу

50

3

Час на підготовку до виробництва, днів:

сировини "А"..............................................................

0

сировини "Б"..............................................................

5

сировини "В"..............................................................

10

4

Час пробігу від постачальника до споживача, днів:

сировини "А"..............................................................

10

сировини "Б"..............................................................

5

сировини "В"..............................................................

3

5

Час, необхідний для підготовки й відправки документів постачальника, обробки і оплати їх споживачем, днів:

сировини "А"..............................................................

7

сировини "Б"..............................................................

6

сировини "В"..............................................................

3

6

Норми часу на приймання, розвантаження, складування, днів:

сировини "А"..............................................................

1

сировини "Б"..............................................................

2

сировини "В"..............................................................

1

Таблиця 29

Норми і умови для розрахунку нормативів інших елементів власних оборотних коштів та джерел їх приросту

№ п/п

Показник

Значення показника

1

2

3

1

Інші сировина і матеріали, дні

35

2

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби, дні

58

3

Паливо, дні

26

4

Запасні частини, %

11

5

Тара й тарні матеріали, тис. грн.

10

6

Незавершене виробництво, дні

14

7

Витрати майбутніх періодів, тис. грн.

4,8

8

Готові вироби, дні

7

1

2

3

9

Стійкі пасиви на початок планового року, тис. грн.

100

10

Стійкі пасиви на кінець планового року, тис. грн.

194

11

Надходження інвентарю, який придбано за рахунок коштів капітального будівництва, тис. грн.

32

12

Короткострокові кредити банків, тис. грн. (14%річних)

120

Форма 6

Розрахунок нормативу власних оборотних коштів, авансованих в сировину та матеріали на плановий рік.

Вид сировини, матеріалів

Запас у днях

Витрати на ІV-й квартал, тис. грн.

Одноденні витрати, тис. грн.

Норматив, тис. грн.

поточний

страховий

технологічний

транспортний

час на приймання, розвантаження, складування

всього норма запасу

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сировина «А»

18

9

0

3

1

31

-

-

592 027,46

Сировина «Б»

12

6

5

1

2

26

-

-

496 539,16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сировина «В»

12

6

10

0

1

29

-

-

553 832,14

Інші сировина й матеріали

-

-

-

-

-

35

-

-

668 418,10

Всього

42

21

15

4

4

121

1 718 789,10

19 097,66

2 310 816,86

Поточний запас

Сировина "А" = 360 : 20 = 18

Сировина "Б" = 360 : 30 = 12

Сировина "В" = 360 : 30 = 12

Страховий запас = 50% поточного запасу

Транспортний запас

Сировина "А" = 10 - 7 = 3

Сировина "Б" = 5 - 6 = 1

Сировина "В" = 3 - 3 = 0

Витрати на ІV-й квартал, грн. = 0,30 * 5 729 297,00 = 1 718 789,10

Норматив = Тiv / 90 * Кп * N = 1718789,10 / 90 * 121 = 2 310 816,86 грн. (сировина і матеріали)

Форма 7

Розрахунок сукупного нормативу власних оборотних коштів на плановий рік

№ п/п

Нормативні оборотні кошти

Норматив на початок року, грн.

Норматив на плановий рік

Норматив на кінець року, грн.

Приріст нормативу, грн.

Одноденні витрати, грн.

Норма запасу, днів

1

2

3

4

5

6

7

1

Сировина і матеріали

2 079 735,17

-

-

2 310816,86

231 081,69

2

Куповані матеріали

996 897,85

19 097,66

58

1 107 664,28

110 766,43

1

2

3

4

5

6

7

3

Паливо

446 885,24

19 097,66

26

496 539,16

49 653,92

4

Запасні частини для ремонту

21 366,00

-

-

23 716,26

2 350,26

5

Малоцінні та швидкозношувані предмети

28 800,00

-

-

32 000,00

3 200,00

6

Тара

9 000,00

-

-

10 000,00

1 000,00

7

Незавершене виробництво

240 630,51

-

-

267 367,24

26 736,73

8

Витрати майбутніх періодів

4 320,00

-

-

4 800,00

480,00

9

Готова продукція

120 315,26

19 097,66

7

133 683,62

13 368,36

Всього

3 947 950,03

-

-

4 386 587,42

438 637,39

Приріст оборотних активів підприємства становить: 438 637,39 грн.

Суму оборотних коштів на початок планового року встановлюємо у розмірі 90% від нормативу оборотних коштів на кінець планового року.

Куповані матеріали = 19097,66 * 58 = 1107664,28 грн.

Паливо = 19097,66 * 26 = 496539,16 грн.

Незавершене виробництво = 19097,66 * 14 = 267367,24грн .

Форма 8

Розрахунок джерел покриття приросту оборотних активів підприємства в плановому році

№ п/п

Джерело

Сума грн.

1

приріст оборотних активів

438 637,39

2

Джерела покриття

а) приріст стійких пасивів

94 000,00

б) надходження малоцінного інвентарю, який придбано за рахунок коштів капітального будівництва

32 000,00

в) короткострокові кредити банків

120 000,00

г) чистий прибуток

192 637,39

2.11 За наявними у підприємства угодами в плановому році передбачається 30,00% матеріалів і сировини , що надходитимуть від постачальників, оплачувати на умовах відстрочення платежу з оформленням заборгованості векселем.

Сума що буде оплачуватись за рахунок векселів 30% * 2310816,86 = 693 245,0 6 грн.

3. Розрахунок показників розділу фінансового плану "Повернення залучених коштів"

Таблиця 30

Характеристика заборгованості підприємства за довгостроковими кредитами банків.

№ п/п

Показник

Сума

1

Заборгованість банкам за раніше одержаними довгостроковими кредитами, тис. грн.

100

2

Процентна ставка за кредит

14%

3

Довгострокові кредити банків, строк погашення яких наступає в плановому році, тис. грн.

25,6

Сума % за раніше одержаний довгостроковий кредит: 100 * 14% = 14 000,00 грн.

Довгостроковий кредит банку на капітальні інвестиції становить 130 744,74 грн.

Сума для повернення за довгострокові кредити:

14 000,00 + 25,6 = 39 600,00 грн.

Підприємство планує отримати короткостроковий банківський кредит під 18% річних на покриття приросту оборотних активів. Приріст оборотних активів становить 438 637,00 грн.

% за кредит = 18% * 433,63 = 78 955,00 грн.

Короткостроковий кредит банку під 14 % річних 120 000,00 грн.

% за кредит = 14% * 120 000,00 = 16 800,00 грн.

Загальна сума короткострокових кредитів банку:

438 637,00 + 120 000,00 = 558 637,00 грн.

Сума для повернення % за короткостроковими кредитами банків:

78 955,00 + 16 800,00 = 95 755,00 грн.

Сума для повернення % і основної суми боргу за короткострокові кредити:

95 755,00 + 558 637,00 = 654 400,00 грн.

У звітному році підприємство емітувало корпоративні облігації на суму 500000 грн. Терміном на 5 років зі сплатою процентів раз в півріччя за купонною ставкою 18% річних. Частина облігацій (25%) не була реалізована у звітному році. Очікується їх реалізація в перших двох кварталах ( рівними частинами) планового року.

Частина облігацій, що не була реалізована: 0,25 * 500 000,00 = 125 000,00 грн.

У І-му і ІІ-му кварталах буде реалізовано облігацій по 62 500,00 грн.

Сума доходу, яку виплатять по облігаціях, що будуть реалізовані в І-му кварталі:

62 500,00 * 0,18 = 11 250 грн.

Сума доходу, яку виплатять по облігаціях, що будуть реалізовані в ІІ-му кварталі:

62 500,00 * 0,18 * 3/4 = 8 437,5 грн.

Сума доходу, яку виплатять по раніше реалізованих облігаціях:

375 000,00 * 0,18 = 67 500,00 грн.

Загальна сума, яку виплатять по облігаціях: 11250 + 8437,5 + 67500 = 87 187,5 грн.

Фінансові витрати = 39 600,00 + 95 755,00 + 87 187,50 = 224 542,50 грн.

Форма 2

Розрахунок формування фінансових результатів

діяльності підприємства у 2003 році

Одиниця вимірювання: тис. грн.

Показники

Код рядка

Планований рік

У тому числі за кварталами

І

ІІ

III

IV

Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

240

7856,71

1649,91

1807,04

2042,74

2357,01

Податок на додану вартість

250

1309,45

274,98

301,17

340,46

392,84

Акцизний збір

260

1884,80

395,81

433,50

490,05

565,44

Інші вирахування з доходу

270

0,00

0,00

0,00

0,00

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

280

4662,46

979,12

1072,37

1212,24

1398,74

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

290

6438,68

1352,12

1480,90

1674,06

1931,60

Валовий:

прибуток

300

-

-

-

-

-

збиток

310

-1776,22

-373,01

-408,53

-461,82

-532,87

Інші операційні доходи, усього

320

88,60

18,61

20,38

23,04

26,58

у тому числі:

дохід від операційної оренди активів

321

17,20

3,61

3,96

4,47

5,16

одержані гранти та субсидії

322

32,40

6,80

7,45

8,42

9,72

Адміністративні витрати

330

378,94

79,58

87,16

98,52

113,68

Витрати на збут

340

142,96

30,02

32,88

37,17

42,89

Інші операційні витрати

350

88,59

18,60

20,38

23,03

26,58

Фінансові результати від операційної діяльності:

360

прибуток

361

-

-

-

-

-

збиток

362

-2298,11

-482,60

-528,57

-597,51

-689,43

Дохід від участі в капіталі

370

42,00

8,82

9,66

10,92

12,60

Інші фінансові доходи

380

35,92

7,54

8,26

9,34

10,78

Інші доходи, усього

390

18,00

3,78

4,14

4,68

5,40

у тому числі:

дохід від реалізації фінансових інвестицій

391

-

-

-

-

-

дохід від реалізації необоротних активів

392

18,00

3,78

4,14

4,68

5,40

дохід від реалізації майнових комплексів

393

-

-

-

-

-

дохід від безоплатно одержаних активів

394

-

-

-

-

-

Фінансові витрати

400

224,54

47,15

51,64

58,38

67,36

Інші витрати

410

38,95

8,18

8,96

10,13

11,69

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

420

прибуток

421

-

-

-

-

-

збиток

422

-2465,68

-517,79

-567,11

-641,08

-739,70

Форма 1

Підприємство_____________________________

Коди

Орган управління__________________________

за ЄДРПОУ

Галузь___________________________________

за СПОДУ

Вид економічної діяльності__________________

за ЗКГНГ

Місцезнаходження_________________________

за КВЕД

Телефон__________________________________

Прізвище та ініціали керівника_______________

Фінансовий план підприємства

на 2003 рік

Одиниця вимірювання: тис. грн.

Показники

Код рядка

Планований рік, усього

У тому числі за кварталами

І

ІІ

III

IV

1

2

3

4

5

6

7

І. Джерела формування та надходження коштів

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

010

-

-

-

-

-

Нерозподілений прибуток минулих періодів

020

-

-

-

-

-

Амортизаційні відрахування

030

344,35

72,31

79,20

89,53

103,31

Довгострокові кредити банків

040

130,75

27,46

30,07

34,00

39,23

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

050

125,00

62,50

62,50

-

-

Інші довгострокові зобов'язання

060

-

-

-

-

-

Короткострокові кредити банків

070

558,64

117,31

128,49

145,25

167,59

Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт, надання послуг

080

-

-

-

-

-

Векселі видані

090

693,25

145,58

159,45

180,25

207,98

Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочення платежу

100

6,68

1,40

1,54

1,74

2,00

Цільове фінансування і цільові надходження, усього

110

24,00

5,04

5,52

6,24

7,20

у тому числі:

субсидії, асигнування з бюджету (розшифрувати види бюджетних асигнувань)

111

-

-

-

-

-

кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати): надходження з фонду охорони навколишнього середовища

112

24,00

5,04

5,52

6,24

7,20

Інші джерела (розшифрувати)

120

-

-

-

-

-

II. Приріст активів підприємства

Капітальні інвестиції, усього

130

603,84

126,81

138,88

157,00

181,15

у тому числі:

капітальне будівництво

131

307,96

64,67

70,83

80,07

92,39

придбання (виготовлення) основних засобів

132

205,31

43,12

47,22

53,38

61,59

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів

133

54,35

11,41

12,50

14,13

16,31

придбання (створення) нематеріальних активів

134

36,23

7,61

8,33

9,42

10,87

1

2

3

4

5

6

7

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

140

120,52

25,31

27,72

31,34

36,16

Довгострокові фінансові інвестиції

150

220,00

-

220,00

-

-

Приріст оборотних активів підприємства

160

438,64

92,11

100,89

114,05

131,59

Поточні фінансові інвестиції

170

-

-

-

-

-

Інші витрати (розшифрувати)

180

-

-

-

-

-

III. Повернення залучених коштів, усього

190

872,34

183,19

200,64

226,81

261,70

у тому числі:

довгострокові кредити банків

191

130,75

27,46

30,07

34,00

39,23

інші довгострокові фінансові зобов'язання

192

87,19

18,31

20,05

22,67

26,16

інші довгострокові зобов'язання

193

короткострокові кредити банків

194

654,40

137,42

150,51

170,14

196,32

повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на зворотній основі з бюджету

195

-

-

-

-

-

відшкодування витрат бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань

196

-

-

-

-

-

IV. Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів

200

сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, всього

-

-

-

-

-

-

у тому числі:

податок на прибуток

-

-

-

-

-

інші податки та обов'язкові платежі

201

-

-

-

-

-

Внески до державних цільових фондів, усього

210

125,33

26,32

28,83

32,59

37,60

у тому числі:

внески на загальнообов'язкове (державне) пенсійне страхування

211

106,50

22,37

24,50

27,69

31,95

внески на соціальне страхування

212

12,51

2,63

2,88

3,25

3,75

внески на страхування на випадок безробіття

213

6,32

1,33

1,45

1,64

1,90

Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок планованого періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в планованому році

214

-

-

-

-

-

Інші обов'язкові платежі (розшифрувати): ПДВ та Акцизний збір.

220

3194,25

670,79

734,68

830,51

958,28

V. Покриття збитків минулих періодів

230

-

-

-

-

-

Керівник підприємства

(підпис)

(розшифрувати)


ВИСНОВКИ

Зробивши відповідні розрахунки (проаналізувавши собівартість продукції, дохід (виручку) від реалізації, а також: доходи від різних видів діяльності), можна сказати, що підприємство є збиткове.

Це в першу чергу пов'язано високою собівартістю продукції і низькою націнкою. Великими є адміністративні витрати і витрати на збут. Незначну частку становлять фінансові втрати.

Для виведення підприємства з ряду збиткових потрібно здійснити такі заходи:

1) потрібно збільшити обсяги виробництва товарів в яких є висока різниця між: ціною
продажу та собівартістю (це продукти : П9, П21, П25);

2) потрібно зменшити обсяги виробництва товарів в яких є малою різниця між ціною
продажу та собівартістю (це продукти : П22, П23);

3) скоротити витрати на збут і адміністративні витрати;

4) для зменшення втрат від участі в капіталі продати свою частку в ТОВ "АТ"

5) визначити оптимальний обсяг виробництва підакцизних товарів;

Список використаної літератури .

1) Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств : Навч. Посібник.-Київ: ЦУЛ, 2ОО2.-46Ос.

2) Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльністьпідприємства : Підручник.- К: Либідь, 1998.-312с.

3) Фінанси підприємств : Навчальний посібник : Курс лекцій /За ред. Д.е.н., проф..Г.Л. Кірійцева. - Київ : ЦУЛ, 2002.-268с;


Комментарии (0)

Поделитесь своим мнением о работе.

Ещё никто не оставил комментария, вы будете первым.


Написать комментарий